Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business
 • Fakturowanie i zarządzanie dokumentami

 • Magazyn

 • KPiR i Kilometrówka

 • Ryczałt

 • Płatności

 • Kadry i Płace

 • Ustawienia

 • Pakiety i Płatności

 • Wzory dokumentów

Fakturowanie i zarządzanie dokumentami

 • Nie mam konta firmowego w ING. Czy mogę skorzystać z Fakturowania?

  Oczywiście!
  Z Fakturowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie czy posiadają rachunek firmowy w ING Banku czy nie.

   

  Zarejestruj się

 • Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mogę korzystać z Fakturowania?

  Tak. 

  Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność i posiadasz rachunek firmowy w ING Banku, możesz uruchomić Fakturowanie w bankowości internetowej Moje ING.

  Zaloguj się i uruchom

   

 • Czy mogę korzystać z Fakturowania jako spółka?

  Tak.

 • Jak mogę dodać na fakturze informację o metodzie split payment?

  W formularzu wystawianej faktury (w sekcji "Płatność") istnieje opcja oznaczenia dokumentu jako wymaganego do zapłacenia metodą split payment.

  UWAGA! Przy wpisaniu kwoty brutto produktu powyżej 15 000zł, opcja "Mechanizm podzielonej płatności" zostanie zaznaczona automatycznie.

 • Jak wygodnie wystawiać faktury?
 • Czy istnieje możliwość dodania odbiorcy na fakturze?

  W systemie istnieje możliwość umieszczenia na fakturze poza nabywcą także danych odbiorcy (jeżeli różnią się od nabywcy). W tym celu wystarczy na formularzu wystawiania faktury obok pola Kontrahent rozwinąć opcje i wybrać „Dodaj odbiorcę”. Pojawią się pola Nabywcy i Odbiorcy do uzupełnienia.

 • Czy istnieje możliwość zmiany zapisu terminu płatności na fakturze?

  Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury:

  • Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni)
  • Data np. 2017-04-01
  • Ilość dni np. 7 dni.

  W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w "Dane i ustawienia" > "Dokumenty", następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany przyciskiem "Zapisz".

   

 • Czy na fakturze mogę umieścić inne dane Sprzedawcy i Wystawcy?

  Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu.
  Dane Sprzedawcy widoczne są w "Dane i ustawienia" > "Dane Firmy". Aby określić także domyślne dane wystawcy należy po zalogowaniu do systemu wejść w "Dane i ustawienia" > "Dane Wystawcy", następnie zaznaczyć opcję Wyświetl wystawcę i po uzupełnieniu danych zapisać zmianyprzyciskiem "Zapisz".

   

 • Jak wystawić fakturę dotyczącą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (faktura WDT) ?

  W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów WDT, czyli sprzedaży towarów na terenie UE należy wystawić fakturę sprzedaży według poniższej instrukcji:

  W formularzy faktury sprzedaży należy wybrać typ dokumentu Faktura sprzedaży – wewnątrzwspólnotowa, następnie uzupełnić dane kontrahenta, wybrać właściwą walutę a następnie uzupełnić pole z nazwą usługi oraz stawkę VAT:
  „oo” = odwrotne obciążenie lub „0%”.

  Po zapisaniu dokumentu na wydruku faktury pojawi się adnotacja dotycząca procedury „odwrotne obciążenie”.

   

 • Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

  Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

  W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę.

  Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca nie jest zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej. Dotyczy to następujących zdarzeń:

   

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
  • świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

   

 • Kto wystawia fakturę marża?

  Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

  W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża.

   

 • Kiedy wystawiamy fakturę proforma?

  Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy.

   

 • W jaki sposób mogę wystawić fakturę sprzedaży (krajową) - odwrotne obciążenie?

  W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, fakturę należy wystawić według poniżej instrukcji:

  "Wystaw dokument" > "Faktura sprzedaży", następnie uzupełnić formularz, zwracając uwagę aby w kolumnie stawka VAT wybrać „oo” – odwrotne obciążenie.

  Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja „Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca (odwrotne obciążenie).

   

 • W jaki sposób mogę wystawić fakturę w walucie obcej?

  System umożliwia wystawienie faktury w walucie obcej, pobierając przy tym kurs waluty z NBP. W tym celu należy, poniżej danych kontrahenta, wybrać z rozwijanej listy jedną z walut. Po wyborze zostanie automatycznie wyświetlony kurs pobrany z NBP.

  W przypadku, gdy chcesz podać inną jego wartość należy w polu z kursem wpisać własny kurs wymiany.

   

 • W jaki sposób mogę wystawić korektę do faktury sprzedaży?

  Fakturę korygującą (korektę) można wystawić tylko do wystawionej w systemie faktury sprzedaży. Należy wejść w „Dokumenty” > „Dokumenty przychodowe” > przy danym dokumencie wybrać „Opcje” > Wystaw korektę.

  Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług.

  Jeśli korekta dotyczy dokumentu wystawionego poza systemem, należy wystawić fakturę korygującą również poza systemem lub wprowadzić pierwotną fakturę sprzedaży do systemu a następnie do niej wystawić korektę.

   

 • Chcę dodać listę moich kontrahentów do systemu. Jak to zrobić?

  W zakładce "Kontrahenci" należy kliknąć "Importuj listę". Lista kontrahentów powinna zawierać nazwy kolumn w pierwszym wierszu. Plik z listą kontrahentów powinien mieć format XLS lub CSV i rozmiar nie przekraczający 5 mb.

  Plik musi zawierać następujące dane w osobnych kolumnach:

  • Nazwa kontrahenta
  • NIP (w przypadku firmy) bez prefixu
  • Adres (w postaci: ulica, numer domu/lokalu)
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj

  Opcjonalnie plik może zawierać również dane:

  • E-mail
  • Akronim
  • Telefon

  Możesz równiesz pobrać nasz Przykładowy plik importu i na jego bazie umieścić swoich kontrahentów w systemie.

 • Chcę dodać listę moich produktów do systemu. Jak to zrobić?

  Plik musi zawierać następujące dane w osobnych kolumnach:

  • Nazwa (minimum trzy znaki),
  • PKWiU,
  • Jednostka miary (np. szt., kg),
  • Stawka VAT (nie jest wymagana wartość wyrażona w procentach).

  Opcjonalnie można również dodać:

  • Cena sprzedaży netto,
  • Cena sprzedaży brutto,
  • Cena sprzedaży waluta,
  • Cena zakupu netto,
  • Cena zakupu brutto,
  • Cena zakupu waluta.

  Plik z listą produktów powinien mieć format XLS lub CSV i rozmiar nie przekraczający 5 mb.
  Możesz także pobrać nasz Przykładowy plik importu i na jego podstawie stworzyć własną bazę produktów.

 • W jaki sposób utworzyć własny schemat numeracji faktur?

  Wszystkie modyfikacje dotyczące numeracji dokumentów można wprowadzić w widoku "Dane i Ustawienia" > "Numeracje dokumentów". W celu utworzenia nowego schematu numeracji należy wybrać typ dokumentu a następnie kliknąć „Dodaj serię”. W oknie numeracji należy określić:

  • Interwał czasowy: Miesiąc lub Rok,
  • Określić czy dany schemat serii ma być używany podczas wystawiania dokumentów jako domyślny?,
  • Ustawić numer początkowy,
  • W razie potrzeby istnieje także możliwość utworzenia własnej serii numeracji,
  • W tym celu należy zaznaczyć opcję „własna numeracja” i wpisać schemat numeracji.

   

 • W jaki sposób wystawić fakturę do faktury proforma?

  Aby wystawić fakturę sprzedaży do faktury proforma należy dla wybranej faktury proforma kliknąć klawisz "Opcje" a następnie wybrać funkcję „Wystaw fakturę końcową”.

   

 • Czy dostępny w systemie dokument paragon sprzedaży oznacza to samo co paragon fiskalny?

  Lista dostępnych w systemie dokumentów sprzedaży zawiera paragon sprzedaży, jednak dokument ten nie jest tożsamy z paragonem fiskalnym.

  Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej.

 • Kiedy wystawiamy dokument Pozostały przychód?

  Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany w celu zarejestrowania i zaksięgowania w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, np.: odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe.

  Aby wystawić dokument należy po zalogowaniu wejść w „Wystaw fakturę” > następnie zaznaczyć typ dokumentu > Pozostały przychód, uzupełnić formularz i zapisać.

 • Finansowanie faktur - co oznaczają poszczególne statusy faktur?
  • Zlecona - dokument został przekazany do analizy ING Finansowanie Faktur;
  • W trakcie realizacji - faktura jest w trakcie wypłaty;
  • Oczekiwanie na potwierdzenie - przekazano do kontrahenta prośbę o potwierdzenie cesji wierzytelności;
  • Potwierdzona przez kontrahenta - kontrahent zaakceptował cesję wierzytelności;
  • Sfinansowana - ING Finansowanie Faktur przekazało wpłatę środków na konto zlecającego;
  • Sfinansowana po terminie - Minął termin spłaty faktury;
  • Do zwrotu - Wskazany kontrahent nie spłacił faktury na rzecz ING Finansowanie Faktur. Zlecający powinien dokonać spłaty wierzytelności;
  • Odrzucona przez kontrahenta - kontrahent wskazany przez zlecającego nie wyraził zgody na sfinansowanie faktury przez ING Finansowanie Faktur. 
  • Odrzucona (negatywna weryfikacja kontrahenta) - Kontrahent występujący na zleconej fakturze nie spełnia wymogów usługi finansowania faktur. Polecamy kontakt z ING Finansowanie Faktur (numer 22 558 75 96 lub 22 558 75 97);
  • Odrzucona (upłynął okres na potwierdzenie kontrahenta) - Kontrahent wskazany na zleconej fakturze nie zaakceptował zgody na cesję wierzytelności w wymaganym terminie. Faktura będzie ponownie możliwa do sfinansowania;
  • Spłacona ­­– ING Finansowanie Faktur otrzymało wpłatę za fakturę. Transakcja została zakończona pomyślnie.
 • Finansowanie faktur - co się stanie, jeśli mój kontrahent nie spłaci faktury?

  Jeśli w ciągu 15 dni od daty terminu płatności faktury ING Finansowanie Faktur nie otrzyma od kontrahenta płatności, wówczas zwróci się do zlecającego o uregulowanie należności.

 • Finansowanie faktur - co to za usługa?

  Finansowanie faktur to usługa, w ramach której przedsiębiorca po wystawieniu swojemu klientowi faktur z odroczonym terminem płatności może przekazać ją do sfinansowania - oznacza to, że szybciej otrzyma potrzebne mu środki. Wierzycielem faktury zostanie ING Finansowanie Faktur.

 • Finansowanie faktur - jaka faktura może zostać zlecona?

  Możliwe jest sfinansowanie faktur, które spełniają następujące kryteria:
   

  • odroczenie terminu płatności na fakturze wynosi nie więcej niż 90 dni;
  • w chwili zlecenia finansowania faktury ów termin jest dłuższy niż 7 dni, ale do jego końca pozostało nie więcej niż 60 dni;
  • zarówno zlecający finansowanie jak i kontrahent nie posiadają zaległości (np. BIG, KRD);
  • kwota faktury brutto jest wyższa niż 250zł (finansowanie faktur dotyczy wyłącznie dokumentów wystawionych w PLN);
  • sposobem płatności faktury musi być przelew na rachunek bankowy;
  • zarówno firma zlecającego jak i firma kontrahenta muszą istnieć dłużej niż 12 miesięcy.
 • Finansowanie faktur - jak aktywować usługę?

  Aktywacji usługi można dokonać klikając w zakładkę "Finanse firmy" i wybierając "Finansowanie faktur".

  W kolejnym widoku należy zapoznać się z opisem usługi finansowania faktur, zaznaczyć niezbędne zgody oznaczone symbolem * i kliknąć "Aktywuj Finansowanie Faktur".

  W nowym oknie należy uzupełnić wszystkie pola oraz kliknąć "Aktywuj".

  Po zleceniu aktywowania usługi podane dane zostaną zweryfikowane przez ING Finansowanie Faktur, a zlecający otrzyma na swoją skrzynkę e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie tego adresu. Pomimo trwającej weryfikacji można od razu rozpocząć zlecanie faktur do sfinansowania.

 • Finansowanie faktur - jak zlecić finansowanie?

  Przekazania faktury do finansowania można dokonać w dwóch miejscach systemu:

  1. W menu głównym, w zakładce "Finanse firmy" > "Finansowanie faktur".

  Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku faktur zleconych do finansowania. Aby zlecić finansowanie nowego dokumentu, należy kliknąć "Finansuj fakturę".

  W kolejnych krokach należy wybrać kontrahenta, którego dokumenty mają zostać wzięte pod uwagę oraz konkretną fakturę.

  W nowym widoku należy podać adres e-mail oraz numer telefonu kontrahenta. Możliwe jest również dodanie treści wiadomości, którą otrzyma kontrahent wraz z prośbą o potwierdzenie cesji wierzytelności.
  Po kliknięciu przycisku "Finansuj fakturę" dokument wraz z danymi zlecenia zostanie przekazany do ING Finansowanie Faktur.

  Dokument zostanie zweryfikowany pod kątem formalnym przez ING Finansowanie Faktur. Kontrahent wskazany przez zlecającego otrzyma wiadomość e-mail na wskazany adres, w której dokona potwierdzenia cesji wierzytelności. Faktura zlecona do finansowania otrzyma status "Zlecona".
  Polecamy kontakt z kontrahentem celem przyspieszenia całego procesu.

   

  2. Inną drogą sfinansowania faktury jest odszukanie jej w zakładce "Finanse firmy" > "Należności".

  Właściwy dokument (spełniający kryteria podane wyżej) będzie oznaczony na liście przyciskiem "Finansuj fakturę".

  Po wyborze dokumentu należy postępować zgodnie z wytycznymi w pkt.1.

 • Finansowanie faktur - kiedy dostanę pieniądze za fakturę?

  Tak naprawdę wszystko zależy od kontrahenta firmy zlecającej - ING Finansowanie Faktur dokonuje analizy zlecenia w ciągu kilkunastu sekund, po czym wysyła prośbę o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności do wskazanego kontrahenta.
  Aby przyspieszyć proces, warto skontaktować się wcześniej z kontrahentem i poprosić o zaakceptowanie prośby bez zbędnej zwłoki.

 • Finansowanie faktur - zleciłem fakturę do sfinansowania, co dalej?

  Po zleceniu sfinansowania faktury jej dane oraz dane kontrahenta są analizowane. Następnie ów kontrahent otrzymuje prośbę o potwierdzenie cesji wierzytelności. Po wyrażeniu zgody następuje zlecenie przelewu na konto zlecającego.

 • Chcę pobrać fakturę w formacie .xml dla Platformy Elektronicznego Fakturowania. Jak to zrobić?

  Platforma Elektronicznego Fakturowania to system służący do wysyłania i odbierania faktur dla realizatorów zamówień publicznych.

  Aby pobrać wystawioną fakturę w formacie .xml, należy wejść do podglądu dokumentu poprzez kliknięcie jego numeru lub poprzez przycisk Opcje -> Szczegóły w widoku listy dokumentów.

  W podglądzie dokumentu wystarczy kliknąć przycisk "Więcej opcji" i wybrać "Wygeneruj XML dla PEF". Po kliknięciu wersja w faktury w tym formacie zostanie pobrana na dysk twardy komputera.

  Więcej informacji na temat Platformy Elektronicznego Fakturowania znajdziesz na stronie rządowej.

 • Obieg dokumentów - do czego służy?

  Obieg dokumentów w ING Księgowość pozwala na uproszczone zarządzanie przepływem dokumentacji w firmie. Dzięki niemu można stworzyć schemat dla osób dodających oraz akceptujących faktury. Korzystając z niego możesz mieć większą kontrolę nad tym, jakie dokumenty trafiają do Twojej firmy i czego dotyczą.

 • Obieg dokumentów - jakich dokumentów dotyczy?

  Dotyczy wszystkich rodzajów dokumentów rozpoznawanych przez system, zarówno kosztowych jak i sprzedażowych.
  Ty decydujesz, jakie dokumenty znajdą się w procesach akceptacji. Możesz wybrać wszystkie ich typy, tylko jeden lub kilka naraz.

  Ale to nie wszystko. Możesz wybrać zakres kwotowy dokumentów podlegających akceptacji i kategorie księgowe, co pozwoli zawęzić pulę faktur.

 • Obieg dokumentów - kto może być członkiem grupy akceptującej?

  Każdy użytkownik poza tymi, którzy posiadają rolę "Magazynier".

  Aby utworzyć grupę użytkowników akceptujących, w zakładce Dane i ustawienia > Obieg dokumentów wybierz Grupy użytkowników akceptujących i kliknij przycisk „Dodaj grupę”.

  W nowym oknie należy wpisać nazwę nowej grupy (opis jest nieobowiązkowy) i wybrać użytkowników, którzy mają do niej należeć. Odbywa się to poprzez kliknięcie rozwijanej listy, wybór danego użytkownika spośród puli istniejących już w systemie użytkowników (Dane i Ustawienia > Użytkownicy). Po wybraniu użytkownika z listy należy kliknąć „Dodaj użytkownika”.

Magazyn

 • Nie mam konta firmowego w ING. Czy mogę korzystać z Magazynu?

  Oczywiście!
  Z Magazynu mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie czy posiadają rachunek firmowy w ING Banku czy nie. Najpierw jednak konieczne jest uruchomienie Fakturowania.
  Po jego aktywowaniu możesz, już w aplikacji, uruchomić moduł "Magazyn".

   

  Zarejestruj się

 • Jak uruchomić magazyn w ING Księgowość?

  Istnieją dwie drogi uruchomienia magazynu w ING Księgowość:

  - Należy wejść w zakładkę „Magazyn” i postępować zgodnie z dalszymi krokami instrukcji

  Lub wejść w zakładkę „Dane i Ustawienia” i odszukać pozycję „Magazyn”. Następnie wybrać „Tak” z rozwijanej listy „Używam magazynu”.

 • Jak rozpocząć inwentaryzację?

  Aby rozpocząć inwentaryzację stanów magazynowych należy kliknąć w zakładkę „Magazyn” > „Inwentaryzacje” > „Wykonaj inwentaryzację”.

 • Gdzie znajduje się zestawienie stanów magazynowych towarów?

  Aktualne zestawienie stanów magazynowych znajduje się w zakładce „Magazyn” > „Stany magazynowe”.

 • Jak edytować dokument magazynowy?

  Aby dokonać edycji wystawionego dokumentu magazynowego należy w zakładce „Magazyn” > „Lista dokumentów” odnaleźć pożądany dokument, po czym poprzez przycisk „Opcje” wybrać „Edytuj”.

 • Jak usunąć ceny z wydruku dokumentu WZ?

  Aby ceny dokumentu nie zostały naniesione na wydruk należy w zakładce „Magazyn” > „Lista dokumentów” odnaleźć pożądany dokument, po czym poprzez przycisk „Opcje” wybrać „Drukuj”. W oknie wydruku należy odznaczyć pozycję „Wydrukuj ceny”.

 • Jak wysłać dokument magazynowy do kontrahenta?

  Aby wysłać dokument do kontrahenta należy odnaleźć ten dokument w zakładce „Magazyn” > „Lista dokumentów”, po czym za pomocą przycisku „Opcje” wybrać „Wyślij”. Pozostaje tylko wypełnić wymagane pola w nowym oknie i kliknąć „Zapisz.

 • Jak mogę wygenerować plik JPK_Magazyn?

  Aby wygenerować plik JPK_MAG (JPK_Magazyn), należy wejść w zakładkę „Lista dokumentów” w module "Magazyn". Na widoku listy dokumentów magazynowych należy kliknąć przycisk „Generuj JPK_MAG”.

  Po kliknięciu plik w formacie .xml zostanie pobrany na dysk twardy komputera.
  UWAGA! Zakres danych zawartych w pliku jest uzależniony od wybranego miesiąca księgowego.

 • Jak wystawić korektę do dokumentu magazynowego?

  Należy w zakładce „Magazyn”> „Lista dokumentów” odnaleźć pożądany dokument magazynowy, następnie poprzez przycisk „Opcje” wybrać „Wystaw korektę”.

 • Jak wystawić podobny dokument magazynowy?

  W ING Księgowość nie ma potrzeby ponownego wypełniania całego dokumentu magazynowego, jeśli chcemy wystawić podobny. Należy odnaleźć ten dokument w zakładce „Magazyn” > „Lista dokumentów”, po czym za pomocą przycisku „Opcje” wybrać „Wystaw podobny”.

 • Inwentaryzacja zerująca

  Mając wybrany typ inwentaryzacji jako „zerująca” i typ arkusza „z wszystkimi towarami”, można przystąpić do procedury inwentaryzacji poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.


   

  UWAGA! Podczas inwentaryzacji nie ma możliwości wystawiania dokumentów magazynowych oraz zmiany stanu magazynu.

  Następuje przejście na arkusz inwentaryzacji.

  Aby dodać nowy towar, należy kliknąć przycisk „Dodaj towar” oraz wypełnić pola dotyczące jego parametrów (np. cena brutto, nazwa, stawka VAT, jednostka miary).

  Aby usunąć istniejący towar, w wierszu w którym znajduje się nazwa produktu należy kliknąć „Usuń”.

  UWAGA! Podczas usuwania towaru możliwe jest cofnięcie tej akcji za pomocą przycisku „cofnij usuwanie”.

  Po zakończeniu pracy z arkuszem, należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem „Zapisz” (można do niego szybko przejść poprzez przycisk „Przejdź do zapisywania” widoczny obok „Nazwy Arkusza”.

  Po przejściu do widoku listy inwentaryzacji, należy rozwinąć szczegóły aktualnie otwartej inwentaryzacji.

  W widoku rozwiniętych szczegółów otwartej inwentaryzacji można dokonać następujących akcji:

  • Dodaj arkusz. Dzięki tej opcji można dodać kolejny arkusz do prowadzonej inwentaryzacji (podobnie jak w przypadku rozpoczynania nowej inwentaryzacji).
  • Zmień datę. Dzięki tej funkcji można zmienić datę aktualnie otwartej inwentaryzacji.
  • Anuluj inwentaryzację. Dzięki tej opcji można anulować całkowicie aktualnie otwartą inwentaryzację.
   UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!
  • Zapisz i zakończ inwentaryzację. W tym miejscu można zamknąć otwartą inwentaryzację.
  • Edytuj. Kliknięcie tego przycisku spowoduje powrót do widoku arkusza inwentaryzacji, gdzie można dokonać pożądanych zmian.
  • Pobierz. Za pomocą tej opcji można pobrać arkusz otwartej inwentaryzacji w formacie .pdf na dysk twardy komputera.
  • Usuń. Spowoduje całkowite usunięcie arkusza inwentaryzacji.
   UWAGA! Tej operacji nie można cofnąć!
 • Jak uruchomić automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do faktur?

  Aby uruchomić automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do faktur, należy wejść w zakładkę Dane i Ustawienia > Magazyn i w polu "Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów księgowych" wybrać opcję "Tak".

KPiR i Kilometrówka

 • Nie mam konta firmowego w ING. Czy mogę korzystać z Samodzielnej księgowości?

  Oczywiście!
  Z Samodzielnej księgowości mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie czy posiadają rachunek firmowy w ING Banku czy nie.
  Dzięki niej można się rozliczać w ramach PKPiR oraz ryczałtu ewidencjonowanego - jest dedykowana dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

   

  Zarejestruj się

 • Jak przenieść księgowość do ING Księgowość?

  Odpowiedź zależy od tego, czy wcześniej uruchamiałeś/aś moduł Księgowość.
  Przygotowaliśmy instrukcję "krok po kroku" dla obu ewentualności.

  Uruchamiałem/am już moduł Księgowość

  Nie uruchamiałem/am jeszcze modułu Księgowość

 • Gdzie mogę wygenerować deklaracje PIT-5, VAT-UE i JPK V7?

  W zakładce „Księgowość” > „Deklaracje i rozliczenia” należy kliknąć przycisk „Utwórz” przy wymaganej deklaracji.

  UWAGA: Aby wygenerować powyższe deklaracje, konieczne jest zamknięcie danego miesiąca księgowego. Można tego dokonać w zakładce „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów” klikając przycisk „Zamknij miesiąc”.

 • Jak podpisać JPK_V7 profilem zaufanym?
  1. Pobierz plik JPK_V7 z metadanymi z systemu ING Księgowość
  2. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal i zaloguj się do swojego profilu zaufanego
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami ze strony https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym . Podpisz JPK_7 z pomocą profilu zaufanego.
  4. W zakładce „Deklaracje i rozliczenia” modułu „Księgowość” zaimportuj podpisany JPK_V7 do ING Księgowości.
 • Jak szybko odksięgować dokumenty w ING Księgowość?

  Żeby szybko odksięgować dokumenty, należy wejść w zakładkę „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów”. Aby odksięgować wszystkie dokumenty (przychody lub koszty) konieczne jest wybranie odpowiedniego kontekstu nad tabelą (zaksięgowane przychody / zaksięgowane koszty).

  Odksięgowanie wszystkich dokumentów danego rodzaju następuje po kliknięciu przycisku „Odksięguj wszystkie przychody” / „Odksięguj wszystkie koszty”.


  Aby odksięgować jeden lub kilka dokumentów, na końcu wiersza dokumentu po prawej stronie kliknij przycisk „Odksięguj”.

 • Jak szybko zaksięgować dokumenty w ING Księgowość?

  Żeby szybko zaksięgować dokumenty, należy wejść w zakładkę „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów”. Aby zaksięgować wszystkie dokumenty (przychody lub koszty) konieczne jest wybranie odpowiedniego kontekstu nad tabelą (księguj przychody / księguj koszty).

  Zaksięgowanie wszystkich dokumentów danego rodzaju następuje po kliknięciu przycisku „Zaksięguj wszystkie przychody” / „Zaksięguj wszystkie koszty”.                                           

  Aby zaksięgować jeden lub kilka dokumentów, na końcu wiersza dokumentu po prawej stronie kliknij przycisk „Księguj”.

 • Jak wystawić deklaracje PIT-, VAT-7, VAT-UE i JPK VAT?

  Szczegółowa instrukcja wystawiania deklaracji w ING Księgowość znajduje się w zakładce „Księgowość” > „Deklaracje i rozliczenia”. Pojawia się po kliknięciu przycisku „Pomoc”.

   

 • Chciałbym dodać mojego księgowego do systemu ING Księgowość jako użytkownika firmy. Czy to kosztuje?

  Nie, dodawanie użytkowników do systemu jest zawsze darmowe.

 • Jak wystawić dowód wewnętrzny za składki ZUS?

  Żeby wystawić dowód wewnętrzny za składki ZUS, należy wejść w zakładkę „Księgowanie dokumentów” > „Dowody Wewnętrzne”, po czym kliknąć przycisk „Dodaj dowód wewnętrzny”.

  W formularzu wystawianego dowodu wewnętrznego zaznaczenie opcji „Wystaw za składki” spowoduje pojawienie się dodatkowych pól do wypełnienia.

 • W jakim terminie płatne są składki ZUS?

  Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 -ego dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10- ego  dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15-ego  dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

  Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

   

 • Gdzie mogę pobrać plik JPK_PKPiR?

  Aby pobrać plik JPK_PKPiR, należy wejść do modułu "Księgowość", do zakładki "Ewidencje".
  Umożliwiamy pobranie pliku w formacie .xml lub wysłanie go na wskazany adres e-mail.

 • Jakie są najważniejsze terminy podatkowe dla przedsiębiorcy?

  Oto najważniejsze terminy podatkowe przedsiębiorcy:

  • do 7-ego dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 20-ego dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20-ego  dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25-ego  dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
  • do 25-ego  dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

   

 • Jak mogę pobrać raport przejazdów?

  Aby pobrać raport przejazdów, należy w module "Dokumenty", w zakładce "Ewidencja przebiegu pojazdów" przy danym pojeździe kliknąć przycisk „Opcje” i wybrać „Pobierz raport”. Wówczas dokument w formacie .pdf zostanie pobrany na dysk twardy komputera.


 • Jak mam dodać przejazd moim samochodem do systemu?

  Aby dodać przejazd konieczne jest najpierw dodanie pojazdu do systemu. Aby dodać pojazd, należy w module „Dokumenty”, w sekcji „Ewidencja przebiegu pojazdów” wybrać zakładkę „Ewidencja przebiegu pojazdów”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Dodaj pojazd”.

  Po uzupełnieniu danych pojazdu i zapisaniu, będzie się on prezentował w zakładce „Ewidencja przebiegu pojazdów”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Dodaj przejazd” i uzupełnienie danych przejazdu. Potwierdzeniem wprowadzenia danych jest kliknięcie przycisku „Zapisz”.

 • Chcę dodać środek trwały i z tego co wiem, musi być zgodny z jakąś klasyfikacją. Gdzie to znajdę?

  Podczas dodawania środka trwałego należy określić przynależność do określonej grupy środków trwałych poprzez kliknięcie „Zmień” w sekcji Amortyzacja – klasyfikacja środka
  trwałego.

 • Gdzie mogę dodać środek trwały?

  Aby dodać środek trwały, należy w module „Księgowość” wejść w zakładkę „Środki trwałe” (sekcja „Majątek”)  i kliknąć przycisk „Dodaj środek trwały+”.

 • Jak usunąć dowód wewnętrzny?

  Aby usunąć wystawiony dowód wewnętrzny, należy w module "Księgowość" w sekcji "Dowody Wewnętrzne" kliknąć przycisk "Opcje" przy wybranym dowodzie wewnętrznym. Z rozwijanej listy należy wybrać opcję "Usuń".

Ryczałt

 • Czym jest ryczałt?

  Jest to jedna z form prowadzenia księgowości w firmie.

  Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

  Kto może rozliczać się za pomocą ryczałtu? Komu się to opłaca?
  Sprawdź na blogu ING Księgowość.

 • Nie mam konta firmowego w ING. Czy mogę korzystać z Samodzielnej księgowości?

  Oczywiście!
  Z Samodzielnej księgowości mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie czy posiadają rachunek firmowy w ING Banku czy nie.
  Dzięki niej można się rozliczać w ramach PKPiR oraz ryczałtu ewidencjonowanego - jest dedykowana dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

   

  Zarejestruj się

 • Jak uruchomić rozliczanie za pomocą ryczałtu?

  Wystarczy, że w zakładce Dane i Ustawienia > Ustawienia księgowe wybierzesz formę rozliczania "Ryczałt ewidencjonowany" i wybierzesz domyślną stawkę ryczałtu.

 • Jak przenieść księgowość do ING Księgowość, jeśli rozliczam się za pomocą ryczałtu?

  Jeśli rozliczasz się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego i chcesz przenieść księgowość, nie musisz nic robić. Możesz od razu zacząć księgować.

 • Jakie deklaracje mogę wygenerować korzystając z ryczałtu?

  W systemie możesz wygenerować takie deklaracje jak:

  • JPK_VAT (jeśli nie korzystasz ze zwolnienia);
  • VAT-7 (jeśli nie korzystasz ze zwolnienia);
  • VAT-UE (jeśli nie korzystasz ze zwolnienia);
  • Zaliczka na podatek dochodowy

  Oprócz tego, jeśli Urząd Skarbowy Cię o to poprosi, możesz wygenerować plik JPK_EWP.

Płatności

 • Jak sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT?

  W systemie istnieje możliwość sprawdzenia, czy dany kontrahent jest płatnikiem VAT (co ma znaczenie przy odliczaniu VAT z faktury). Można tego dokonać w szczegółach danego kontrahenta przez kliknięcie „Sprawdź status VAT” dla wskazanej daty.

  Sprawdzenie statusu VAT kontrahenta jest też możliwe z poziomu dodanej z pliku faktury zakupu (w sekcji danych kontrahenta).

 • Jak sprawdzić, czy rachunek mojego kontrahenta znajduje się na "białej liście"?

  Aby sprawdzić, czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście” podatników Ministerstwa Finansów, należy wybrać odpowiednią opcję przy dodanym rachunku w widoku „Ustawień Płatności” kontrahenta. 

  Po kliknięciu "sprawdź status rachunku"  należy wybrać dzień, na który przeprowadza się weryfikację. Po wybraniu daty należy kliknąć "Sprawdź".

  Sprawdzenia statusu rachunku kontrahenta można też dokonać z poziomu dodawania płatności dla dokumentów sprzedażowych i kosztowych.
  W tym celu należy np. w widoku listy dokumentów przy konkretnej fakturze kliknąć „Opcje” i „Dodaj płatność”.

  W kolejnym kroku należy kliknąć "sprawdź status rachunku kontrahenta".

 • Chcę zapłacić mojemu kontrahentowi metodą podzielonej płatności (split payment). Jak to zrobić?

  Aby zlecić płatność typu split payment, należy w zakładce Finanse firmy odszukać Zobowiązania. Spośród listy zobowiązań konieczne jest wybranie pożądanej faktury do opłacenia przez kliknięcie "Dodaj płatność".


  W nowym oknie należy zaznaczyć "Zapłać z Moje ING" i wybrać opcję "Przelew krajowy z podzieloną płatnością (split payment)".

  Po kliknięciu "Zapłać" nastąpi przekierowanie do bankowości internetowej Moje ING, gdzie można potwierdzić wykonanie przelewu.

 • Jak szybko zapłacić fakturę smartfonem?

 • Jak zlecić płatność faktury w ING Księgowość?

  Aby móc zlecić płatność dla dokumentu w moimING, należy zakończyć jego weryfikację.

  Po zakończeniu weryfikacji w górnym panelu strony będzie można ją zakończyć, poprzez kliknięcie przycisku „Zakończ”.

  Zakończyć weryfikację dokumentu można również bez sprawdzania jakichkolwiek pól, klikając przycisk „Zakończ”, a następnie „Pozostaw pola niesprawdzone i zakończ

  UWAGA! Dokument, którego pola nie zostały sprawdzone nie jest traktowany przez system ING Księgowość jako dokument księgowy, przez co nie można wystawić dla niego dokumentu magazynowego. Nie można go także zaksięgować ani zapłacić poprzez MojeING.

  Jeżeli na dokumencie znajduje się numer rachunku, po zakończeniu weryfikacji dokumentu będzie możliwe zlecenie płatności poprzez przycisk „Zapłać”.

  Po kliknięciu przycisku „Zapłać” w kolejnym oknie należy potwierdzić zlecenie płatności przyciskiem „Zapisz”.

 • Gdzie mogę wygenerować zestawienie nieopłaconych faktur sprzedaży?

  Zestawienie nieopłaconych faktur znajduje się w zakładce Płatności > Należności > Niezapłacone.

  System daje możliwości dowolnego filtrowania dokumentów wg terminu zapłaty, nazwy kontrahenta, numeru dokumentu oraz sortowania.

  Zestawienie należności można pobrać za pomocą funkcji Pobierz do pliku pdf. lub xls. Funkcja pobierz pojawia się po zaznaczeniu danych należności.

   

 • Gdzie znajdę historię wysłanych przypomnień o płatności dokumentu?

  Historia wysłanych przypomnień jest dostępna po wejściu w podgląd dokumentu > panel boczny > sekcja „Historia wysyłki dokumentu i przypomnień".

   

 • Jak połączyć faktury z przelewami?

  Aby połączyć fakturę z daną płatnością (można oczywiście zadziałać odwrotnie), należy kliknąć przy wybranej fakturze przycisk „Znajdź połączenie”.

  Wówczas faktura zostanie zaznaczona na czerwono, pozostałe zaś będą nieaktywne.

  Wszystkie przelewy będą dysponować przyciskiem „+Połącz”. Po jego kliknięciu w oknie przelewu pojawi się suma przelewu (lub kilku przelewów).

  Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” faktura zostanie połączona z przelewem.

  Aby anulować połączenie, należy kliknąć „Rozłącz

 • Chcę dodać wyciąg z mojego konta bankowego w ING Banku, żeby móc połączyć faktury z przelewami. Jak to zrobić?

  Aby pobrać wyciąg bankowy i zaimportować go do systemu ING Księgowość, należy zalogować się do MojegoING, po czym kliknąć przycisk "Moje Finanse".
   


  Następnie należy wybrać konto, z którego ma zostać pobrany wyciąg.  Następnie należy kliknąć w link "Wyciągi".


  W tym kroku należy określić okres, za jaki chcemy wygenerować wyciąg bankowy z konta.
  Po zaznaczeniu okresu należy kliknąć "MT940". Plik zostanie pobrany na dysk twardy komputera.


  Potem w systemie ING Księgowość w zakładce "Finanse firmy" > "Połącz faktury z przelewami" należy kliknąć "Dodaj wyciąg z banku" i zaimportować pobrany plik MT940.

Kadry i Płace

Ustawienia

 • Czy można przeprowadzić integrację z ING Księgowość przez API?

  Tak, taka integracja jest możliwa.


  Dowiedz się więcej na temat OpenAPI ING Księgowość na dedykowanej stronie.

  Co tam znajdziesz?

  • informacje o tym czym jest OpenAPI ING Księgowość;
  • co zyskujesz dzięki integracji;
  • pełną dokumentację API oraz plik .json do pobrania.
 • Nie jestem płatnikiem VAT. Jak mogę to zaznaczyć w systemie?

  W zakładce "Dane i Ustawienia" należy odszukać sekcję "Ustawienia księgowe".

   

  Kolejnym krokiem jest zaznaczenie "Nie" w polu "Jestem płatnikiem VAT". To umożliwi wybór podstawy zwolnienia z podatku VAT (który będzie pojawiał się na wystawianych fakturach).

  Jeśli spośród podstaw znajdujących się na liście w polu "Wybierz podstawę zwolnienia" nie ma tej, która Cię interesuje, wybierz opcję "Inna" i wpisz ją ręcznie.

   

 • Czy dla wybranych produktów mogę utworzyć grupy cenowe?

  W systemie istnieje możliwość utworzenia nieograniczonej ilości grup cenowych dla wybranych produktów, które pozwalają na stworzenie indywidualnych cenników produktów.
  W tym celu należy wejść w szczegóły danego produktu ("Produkty" > "Szczegóły" produktu) a następnie w widoku edycji produktu kliknąć „Dodaj grupę cenową ” i uzupełnić nazwę grupy cenowej, cenę netto, brutto oraz walutę.

  Utworzoną w ten sposób grupę cenową można przypisać do wybranego kontrahenta/-ów.
  W tym celu należy wejść w Kontrahenci, kliknąć w dane wybranego kontrahenta i w polu Tag wpisać nazwę utworzonej grupy cenowej.

 • Czy istnieje możliwość ponownego eksportu dokumentów?

  Istnieje możliwość zmiany statusu (zbiorczo) dla dokumentów wyeksportowanych na niewyeksportowane (gotowe do ponownego eksportu).

  Aby wykonać taką operację należy w widoku listy dokumentów zaznaczyć właściwe dokumenty z listy a następnie kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych  > Zmień da wielu > Zmień status na > niewyeksportowane.

 • Czy istnieje możliwość ukrycia kolumny PKWiU na wydruku faktury?

  W przypadku, gdy w formularzu faktury kolumna PKWiU jest pusta, kolumna nie pojawia się na wydruku dokumentu.

  Jeżeli kolumna PKWiU jest uzupełniona i chcemy ją ukryć można to zrobić, w tym celu wystarczy w „Dane i ustawienia” > „Dokumenty” > Pokazuj PKWiU/Kod > zaznaczyć właściwą opcję.

 • Do czego służy funkcja tagowania dokumentów w systemie?

  Tagowanie dokumentów daje możliwość dodatkowego oznaczania dokumentów w systemie oraz ich filtrowania. Aby dodać tag dla danego dokumentu należy wejść w podgląd dokumentu a następnie w panelu bocznym odnaleźć pozycję Tagi i kliknąć „dodaj nowy”.

   

 • Do czego służy funkcja „Ograniczenie widoku listy walut” ?

  W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych.

  W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty > po kliknięciu w pole "Ogranicz widok walut" wybrać z rozwijanej listy walutę/-y .

  Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko wybrane waluty.

   

 • Jak dodać logo firmy na fakturze?

  Aby dodać logo firmy należy wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty a następnie w sekcji logo kliknąć „Wybierz plik” i załączyć logotyp firmy (plik .png lub .jpg). Na koniec należy potwierdzić zmiany przyciskiem "Zapisz".

   

 • Jak mogę zmienić hasło logowania?

  W celu zmiany hasła należy wejść w "Dane i ustawienia" > "Dane osobowe", następnie kliknąć "Zmień hasło" i wprowadzić stare hasło oraz nowe (2-krotnie) stosując się do podanych wymogów hasła.

   

 • W jaki sposób mogę umieścić dodatkowe informacje w danych Sprzedawcy na fakturze?

  W "Dane i Ustawienia" > "Dane firmy"  jest dostępne pole „Dodatkowe informacje”, w którym można umieścić dodatkowe dane sprzedawcy.

  Po zapisaniu zmian dane na wydruku faktury w sekcji Sprzedawca pojawi się dodatkowe pole „Dodatkowe informacje”.

   

 • Zapomniałem hasła. Jak je odzyskać?

  System umożliwia nadanie nowego hasła logowania. W tym celu należy w formularzu logowania kliknąć w link "Przypomnij hasło".

  W kolejnym kroku należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość  z linkiem do utworzenia nowego hasła logowania.

   

 • Pomyliłem się przy wpisywaniu mojego maila przy rejestracji. Czy mogę jakoś go poprawić?

  Tak.
  W zakładce "Dane i Ustawienia" w sekcji "Użytkownicy" w wierszu zawierającym dane użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) należy kliknąć przycisk "Opcje" i wybrać "Edytuj". W polu zawierającym adres e-mail należy wprowadzić poprawny i kliknąć "Zapisz".

  Przy następnym logowaniu ze strony https://www.ingksiegowosc.pl/  należy podać poprawiony uprzednio adres e-mail jako login oraz hasło, które było dotychczas używane do logowania.

 • Jakie role użytkowników występują w systemie i czym się różnią?

  Pracownik w ING Księgowość ma dostęp do:

  •  dokumentów kosztowych dodanych do systemu przez siebie;
  •  dokumentów sprzedaży wystawionych przez siebie;
  •  ręcznego oznaczania dodanych przez siebie dokumentów kosztowych jako „zapłacone”;
  •  bazy kontrahentów i produktów (tworzenie nowych oraz edycja istniejących);
  • wystawiania dokumentów magazynowych i ich podglądu;
  •  podglądu stanów magazynowych;
  •  dodawania nowych tras w module kilometrówki;
  •  dodawania nowych przejazdów pojazdom w module kilometrówki;
  •  dodawania kosztów przejazdów;
  • podglądu listy tras i przejazdów dodanych przez siebie w module kilometrówki;

   

  Czego pracownik w ING Księgowość nie może:

  •  logować się poprzez konto firmowe w MoimING;
  •  uzyskać podglądu należności i zobowiązań;
  •  zlecić i wykonać płatności poprzez konto firmy w MoimING;
  •  przeglądać i pobierać raportów;
  •  dokonywać inwentaryzacji towarów;
  •  działać w modułach Księgowość oraz Kadry i Płace;
  •  dodawać nowych pojazdów, pobierać raportów oraz wystawiać dowodów wewnętrznych w module kilometrówki;
  •  włączać oraz wyłączać usług.

   

  Magazynier w ING Księgowość ma dostęp do:

  •  dokumentów  kosztowych dodanych do systemu przez siebie;
  •  dokumentów sprzedaży wystawionych przez siebie;
  •  ręcznego oznaczania wszystkich dokumentów kosztowych jako „zapłacone”;
  •  bazy kontrahentów i produktów (tworzenie nowych oraz edycja istniejących);
  •  wystawiania dokumentów magazynowych i podglądu wystawionych przez siebie oraz innych użytkowników;
  •  przeprowadzania inwentaryzacji towarów;
  •  podglądu stanów magazynowych;
  •  dodawania nowych tras w module kilometrówki;
  •  dodawania nowych przejazdów pojazdom w module kilometrówki;
  •  dodawania kosztów przejazdów;
  •  podglądu listy tras i przejazdów dodanych przez siebie w module kilometrówki.
    

  Czego magazynier w ING Księgowość nie może:

  •  logować się poprzez konto firmowe w MoimING;
  •  uzyskać podglądu zobowiązań i należności;
  •  zlecić i wykonać płatności poprzez konto firmy w MoimING;
  •  przeglądać i pobierać raportów;
  •  działać w modułach Księgowość oraz Kadry i Płace;
  •  dodawać nowych pojazdów, pobierać raportów oraz wystawiać dowodów wewnętrznych w module kilometrówki;
  •  włączać oraz wyłączać usług.

   

  Pełnomocnik/księgowy w ING Księgowość ma dostęp do:

  •  wszystkich dokumentów, należności, zobowiązań oraz raportów;
  •  wystawiania dokumentów sprzedaży oraz dodawania dokumentów kosztowych;
  •  bazy kontrahentów i produktów (tworzenie nowych oraz edycja istniejących);
  •  dodawania oraz usuwania kont użytkowników o roli „Pracownik”.

   

  Czego pełnomocnik/księgowy w ING Księgowość nie może:

  •  zlecić i wykonać płatności poprzez konto firmy w MoimING;
  •  włączać oraz wyłączać usług.

Pakiety i Płatności

 • Czy mogę zapłacić BLIKiem za dostęp do płatnych modułów?

  Tak.
  Możesz zapłacić na trzy sposoby:

  • Podpinając swoją kartę VISA lub Mastercard
  • Przelewem online z najpopularniejszych banków w Polsce
  • Za pomocą BLIK-a.

  W każdym wypadku dokonasz płatności za pomocą bramki płatniczej iMoje.

 • Jak wygląda dokonywanie płatności za pakiety ING Księgowość?

  Opłaty za pakiety płatne w ING Księgowość są dokonywane z góry za miesiąc kalendarzowy.

  Proces wykupienia dostępu do płatnych modułów ING Księgowość można rozpocząć na dwa sposoby.


  1. Po zalogowaniu należy kliknąć w moduł płatny, np. „Księgowość”.
  2. Należy wejść w zakładkę „Dane i Ustawienia” i wybrać widok „Pakiety i Płatności”

  Obie te akcje przeniosą użytkownika na poniższy widok:
  Następnie należy wybrać pożądany pakiet (wraz z okresem na jaki ma opiewać subskrypcja) i kliknąć „Aktywuj”.

  W nowym oknie konieczne jest zatwierdzenie płatności:

  Po kliknięciu „Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie do aplikacji MojeING, gdzie należy ją potwierdzić.

 • Wykupiłem dostęp do płatnego modułu. Czy mogę go wyłączyć?

  Moduł aktywny w ramach wykupionego pakietu zostanie automatycznie wyłączony wraz z upływem okresu na jaki go wykupiono. 

 • Jakie funkcjonalności występują w ramach pakietów w ING Księgowość?

  Usługa ING Księgowość działa na podstawie pakietów odpowiadających modułom systemu.
  W ramach pakietu Fakturowanie możliwe jest wystawianie własnych faktur sprzedażowych, rejestrowanie kosztowych oraz import tych ostatnich w formatach .pdf oraz .jpg do systemu.
  Ponadto, pakiet ten daje dostęp do raportów oraz analiz, a także monitorowania należności i zobowiązań. W jego ramach można również dokonywać płatności za faktury kosztowe poprze zlecanie ich do konta bankowego firmy. Ponadto, w ramach pakietu możliwe jest generowanie plików JPK_Faktura
  Powyższy pakiet uruchomiony jest automatycznie wraz z rejestracją firmy w ING Księgowość.

  Więcej na temat zakresu pakietu Fakturowanie


  Pakiet Magazyn pozwala na wystawianie dokumentów magazynowych do faktur ( obsługiwane rodzaje dokumentów: WZ, PZ, RW oraz PW i korekty do nich). Ponadto, umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji i monitorowanie stanów magazynowych. Jest również zintegrowany z modułem fakturowym, co pozwala na automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych dla wystawianych faktur.
  Pakiet Magazyn jest udostępniany wraz w pakietem Fakturowanie, jednak jest uruchamiany osobno w zakładce Dane i Ustawienia> Magazyn.

  Więcej na temat zakresu pakietu Magazyn
  Oba powyższe pakiety są udostępniane klientom ING Banku Śląskiego za 0zł.


  Pakiet Księgowość pozwala na księgowanie dokumentów kosztowych i sprzedażowych, generowanie zestawu deklaracji (JPK_VAT, PIT-5, VAT-7) oraz ich wysyłkę do Urzędu Skarbowego. W ramach pakietu również udostępniane są Książka Przychodów i Rozchodów, roczny raport z Książki Przychodów i Rozchodów oraz raport dochodu w roku podatkowym.

  Pakiet Księgowość to koszt 20zł netto za miesiąc dla klientów ING Banku Śląskiego.
  Więcej na temat pakietu Księgowość


  Szczegóły dotyczące cen znajdują się w Regulaminie świadczenia usług księgowych w Portalu ING Księgowość dla przedsiębiorców

 • Do kiedy wykupiony przeze mnie pakiet będzie aktywny, jeśli zapłaciłem np. 20 dnia miesiąca?

  W sytuacji, gdy pakiet zostanie wykupiony np. w połowie miesiąca, będzie aktywny do końca miesiąca kalendarzowego, tj. do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano płatności.

  Podczas zlecania płatności za pakiet okres jego aktywności będzie się prezentował na poniższym widoku:

 • Nie opłaciłem płatnego pakietu w tym miesiącu. Czy stracę dostęp do moich faktur?

  Nie, brak opłaty w kolejnym miesiącu za dany pakiet skutkuje wyłączeniem tylko konkretnego, odpowiadającego mu modułu (np. brak opłaty za pakiet Księgowość skutkuje wyłączeniem modułu księgowego).

  Nadal będzie możliwy dostęp do dokumentów, fakturowania oraz płatności (tj. elementów pakietu Fakturowanie, w wypadku klientów ING Banku Śląskiego).

 • Czy dostanę fakturę za usługi ING Księgowości?

  Tak, faktura za płatne moduły zostanie przesłana na adres e-mail użytkownika (użyty jako login) od razu po wykupieniu dostępu do płatnego modułu. Dostęp do tych funkcjonalności zostanie nadany automatycznie.

Wciąż nie znasz odpowiedzi na swoje pytania?

Zadzwoń do nas: +48 32 357 88 77

lub napisz do nas - wsparcie@ingksiegowosc.pl