Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z usługą księgowości uproszczonej (FAQ)

 • Fakturowanie

 • Płatności

 • Ustawienia

 • Inne

Fakturowanie

 • Jak dodać płatność do faktury?

  Istnieje kilka możliwości dodania płatności dla dokumentu:

  • Z poziomu listy dokumentów > Dokumenty przychodowe lub Dokumenty kosztowe> odszukać wybrany dokument > następnie kliknąć klawisz Opcje > Dodaj płatność.
  • Zbiorcze oznaczanie dokumentów jako "zapłacone". W tym celu należy będąc w widoku listy dokumentów przychodowych lub kosztowych zaznaczyć wybrane dokumenty z listy a następnie kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > oznacz zapłacone > wskazać datę płatności. Domyślnie system przypisuje bieżącą datę płatności i oznacza dokumenty jako zapłacone w całości.
  • Z poziomu zakładki Płatności > Należności lub Zobowiązania, gdzie można dodawać płatność do wybranego dokumentu klikając Dodaj płatność lub zbiorczo oznaczyć dokumenty jako zapłacone. W tym celu wystarczy po zaznaczeniu dokumentów kliknąć klawisz Zapłacono.

   

 • Czy dla kontrahenta mogę określić indywidualny rabat oraz sposób i termin płatności faktur?

  Funkcja ta jest dostępna w widoku ustawień kontrahenta.

  W tym celu wystarczy wejść w zakładkę Kontrahenci, następnie dla wybranego kontrahenta kliknąć klawisz Otwórz i przejść do zakładki Ustawienia > ustawienia finansowe.
  Wprowadzone zmiany należy na koniec zapisać klawiszem "Zapisz ".

 • Czy istnieje możliwość dodania odbiorcy na fakturze?

  W systemie istnieje możliwość umieszczenia na fakturze poza nabywcą także danych odbiorcy (jeżeli różnią się od nabywcy). W tym celu wystarczy na formularzu dokumentu obok pola Nabywca zaznaczyć opcję Inne dane odbiorcy i wprowadzić dane kontrahenta.

   

 • Czy istnieje możliwość zmiany zapisu terminu płatności na fakturze?

  Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury:

  • Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni)
  • Data np. 2017-04-01
  • Ilość dni np. 7 dni.

  W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty, następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany klawiszem Zapisz.

   

 • Czy na fakturze mogę umieścić inne dane Sprzedawcy i Wystawcy?

  Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu.
  Dane Sprzedawcy widoczne są w Dane i ustawienia > Dane Firmy. Aby określić także domyślne dane Wystawcy należy po zalogowaniu do systemu wejść w Dane i ustawienia > Dane Wystawcy, następnie zaznaczyć opcję Wyświetl wystawcę i po uzupełnieniu danych zapisać zmiany klawiszem Zapisz.

   

 • Jak wystawić fakturę dotyczącą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (faktura WDT) ?

  W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów WDT, czyli sprzedaży towarów na terenie UE należy wystawić fakturę sprzedaży według poniższej instrukcji:

  W formularzy faktury sprzedaży należy wybrać typ dokumentu Faktura wewnątrzwspólnotowa – sprzedaży, następnie uzupełnić dane kontrahenta, wybrać właściwą walutę a następnie uzupełnić pole z nazwą usługi oraz stawkę VAT:
  „oo” = odwrotne obciążenie lub „0%”.

  Po zapisaniu dokumentu na wydruku faktury pojawi się adnotacja dotycząca procedury „odwrotne obciążenie”.

   

 • Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

  Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

  W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę.

  Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca nie jest zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej. Dotyczy to następujących zdarzeń:

   

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
  • świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

   

 • Kto wystawia fakturę marża?

  Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

  W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża.

   

 • Kiedy wystawiamy fakturę proforma?

  Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy.

   

 • W jaki sposób mogę wystawić fakturę sprzedaży (krajową) - odwrotne obciążenie?

  W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, fakturę należy wystawić według poniżej instrukcji:

  Wystaw dokument > Faktura sprzedaży, następnie uzupełnić formularz, zwracając uwagę aby w kolumnie stawka VAT wybrać „oo” – odwrotne obciążenie.

  Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja „Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca (odwrotne obciążenie).

   

 • W jaki sposób mogę wystawić fakturę w walucie obcej?

  System umożliwia wystawienie faktury w walucie obcej, pobierając przy tym kurs waluty z NBP. W tym celu należy, poniżej danych kontrahenta, wybrać z rozwijanej listy jedną z walut. Po wyborze zostanie automatycznie wyświetlony kurs pobrany z NBP.

  W przypadku gdy chcesz podać inną jego wartość należy zaznaczyć opcję „własny”  i wpisać własny kurs wymiany.

   

 • W jaki sposób mogę wystawić korektę do faktury sprzedaży?

  Fakturę korygującą (korektę) można wystawić tylko do wystawionej w systemie faktury sprzedaży.

  Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług.

  Jeśli korekta dotyczy dokumentu wystawionego poza systemem, należy wystawić fakturę korygującą również poza systemem lub wprowadzić pierwotną fakturę sprzedaży do systemu a następnie do niej wystawić korektę.

   

 • W jaki sposób utworzyć własny schemat numeracji faktur?

  Wszystkie modyfikacje dotyczące numeracji dokumentów można wprowadzić w widoku Dane i Ustawienia > Numeracje dokumentów. W celu utworzenia nowego schematu numeracji należy wybrać typ dokumentu a następnie kliknąć „Dodaj serię”. W oknie numeracji należy określić:

  • Interwał czasowy: miesięczna lub roczna 
  • Określić czy dany schemat serii na być używany podczas wystawiania dokumentów jako domyślny?
  • Ustawić numer początkowy
  • W razie potrzeby istnieje także możliwość utworzenia własnej serii numeracji.
  • W tym celu należy zaznaczyć opcję „własna numeracja” i wpisać schemat numeracji.

   

 • W jaki sposób wystawić fakturę do faktury proforma?

  Aby wystawić fakturę sprzedaży do faktury proforma należy dla wybranej faktury proforma kliknąć klawisz Opcje a następnie wybrać funkcję „Wystaw fakturę końcową”.

   

RozwińZwiń

Płatności

Ustawienia

 • Czy dla wybranych produktów mogę utworzyć grupy cenowe?

  W systemie istnieje możliwość utworzenia nieograniczonej ilości grup cenowych dla wybranych produktów, które pozwalają na stworzenie indywidualnych cenników produktów.
  W tym celu należy wejść w szczegóły danego produktu (Produkty > Otwórz) a następnie w widoku edycji produktu kliknąć „Dodaj grupę cenową +” i uzupełnić nazwę grupy cenowej, cenę netto, brutto oraz walutę.

  Utworzoną w ten sposób grupę cenową można przypisać do wybranego kontrahenta/-ów.
  W tym celu należy wejść w Kontrahenci, kliknąć w dane wybranego kontrahenta i w polu Tag wpisać nazwę utworzonej grupy cenowej.

 • Czy istnieje możliwość ponownego eksportu dokumentów?

  Istnieje możliwość zmiany statusu (zbiorczo) dla dokumentów wyeksportowanych na niewyeksportowane (gotowe do ponownego eksportu).

  Aby wykonać taką operację należy w widoku listy dokumentów zaznaczyć właściwe dokumenty z listy a następnie kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych  > Zmień da wielu > Zmień status na > niewyeksportowane.

 • Czy istnieje możliwość ukrycia kolumny PKWiU na wydruku faktury?

  W przypadku, gdy w formularzu faktury kolumna PKWiU jest pusta możemy ją ukryć w wydruku dokumentu.

  W tym celu wystarczy w Ustawienia > Ustawienia dokumentów > Pokazuj PKWiU/Kod > zaznaczyć właściwą opcję.

   

 • Czy można zmienić widok listy dokumentów?

  Użytkownik ma możliwość zmiany danych wyświetlanych w widoku listy dokumentów. W tym celu należy w widoku listy dokumentów kliknąć Pokaż ustawienia listy, następnie zaznaczyć wybrane kolumny i na koniec zatwierdzić zmiany klawiszem Pokaż.

 • Do czego służy funkcja tagowania dokumentów w systemie?

  Tagowanie dokumentów daje możliwość dodatkowego oznaczania dokumentów w systemie oraz ich filtrowania. Aby dodać tag dla danego dokumentu należy wejść w podgląd dokumentu a następnie w panelu bocznym odnaleźć pozycję Tagi i kliknąć „dodaj nowy”.

   

 • Do czego służy funkcja „Ograniczenie widoku listy walut” ?

  W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych.

  W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Dane i ustawienia > Dokumenty > po kliknięciu w pole ‚Ogranicz widok walut’ i wybrać z rozwijanej listy walutę/-y .

  Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko wybrane waluty.

   

 • Jak dodać logo firmy na fakturze?

  Aby dodać logo firmy należy wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty a następnie w sekcji logo kliknąć „Wybierz plik” i załączyć logotyp firmy (plik .png lub .jpg). Na koniec należy potwierdzić zmiany klawiszem Zapisz.

   

 • Jak mogę zmienić hasło logowania?

  W celu zmiany hasła należy wejść w Dane i ustawienia >Dane osobowe, następnie kliknąć Zmień hasło i wprowadzić stare hasło oraz nowe (2-krotnie) stosując się do podanych wymogów hasła.

   

 • W jaki sposób mogę umieścić dodatkowe informacje w danych Sprzedawcy na fakturze?

  W Ustawienia > Dane firmy  jest dostępne pole „Dodatkowe informacje”, w którym można umieścić dodatkowe dane sprzedawcy.

  Po zapisaniu zmian dane na wydruku faktury w sekcji Sprzedawca pojawi się dodatkowe pole „Dodatkowe informacje”.

   

 • Zapomniałem hasła. Jak je odzyskać?

  System umożliwia nadanie nowego hasła logowania. W tym celu należy w formularzu logowania należy kliknąć w link Przypomnij hasło.

  W kolejnym kroku należy podać adres email, na który zostanie wiadomość email z linkiem do utworzenia nowego hasła logowania.

   

Inne

 • Czy dostępny w systemie dokument paragon sprzedaży oznacza to samo co paragon fiskalny?

  Lista dostępnych w systemie dokumentów sprzedaży zawiera dokument > paragon sprzedaży, jednak dokument ten nie jest tożsamy z paragonem fiskalnym.

  Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej.

 • Jakie są najważniejsze terminy podatkowe dla przedsiębiorcy?

  Oto najważniejsze terminy podatkowe przedsiębiorcy:

  • do 7-ego dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 20-ego dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20-ego  dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25-ego  dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
  • do 25-ego  dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

   

 • Kiedy wystawiamy dokument Pozostały przychód?

  Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany w celu zarejestrowania i zaksięgowania w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np.: odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe.

  Aby wystawić dokument należy po zalogowaniu wejść  Wystaw dokument > następnie zaznaczyć typ dokumentu wybrać Pozostały przychód, uzupełnić formularz i zapisać.

   

 • W jakim terminie płatne są składki ZUS?

  Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 -ego dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10- ego  dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15-ego  dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

  Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

   

Wciąż nie znasz odpowiedzi na swoje pytania?

Zadzwoń do nas: +48 32 357 88 77

lub zostaw swój numer, oddzwonimy