Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Wiążąca Informacja Stawkowa

26 lis 2019

Czym jest?

W niektórych branżach usługi i produkty mogą być opodatkowane podatkiem VAT na różnych stawkach. Dla przedsiębiorców jest to sytuacja kłopotliwa, ponieważ trudno jest im jednoznacznie określić, jaką stawkę w danej sytuacji przyjąć. Jeżeli zdecydują się na wyższą i taki VAT odprowadzą, to w zasadzie nie ma większych problemów. Jeżeli jednak zdecydują się na niższą, a organ podatkowy uzna, że błędnie, przedsiębiorcy będą zmuszeni do korekty swoich rozliczeń i składania rozlicznych wyjaśnień. Wiążąca Informacja Stawkowa ma zapobiec opisanej sytuacji.

 

WIS to kolejny krok

Wiążąca Informacja Stawkowa obowiązuje od początku listopada 2019 roku, ale prawomocność uzyska dopiero w kwietniu 2020 roku i jest kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym przez rząd w celu uporządkowania kwestii podatkowych. Poprzedziły ją: Wiążąca Informacja Akcyzowa i Wiążąca Informacja Taryfowa. To trzeci element systemu, na razie ostatni.

 

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Wiążąca Informacja Stawkowa to możliwość uzyskania prawomocnej informacji na temat stawki podatku VAT, jaka obowiązuje w przypadku konkretnych, wskazanych towarów lub usług. Co ważne, uzyskana od organu podatkowego WIS jest dla niego wiążąca. Jeżeli więc zostanie przekazana nieprawidłowa stawka, a zgodnie z nią przedsiębiorca poprowadzi rozliczenia, to organ podatkowy nie ma wówczas podstaw do wzywania przedsiębiorcy do wyjaśnień i nakłaniania go do korekty rozliczeń. Wystarczy, że przedsiębiorca wykaże się posiadaniem WIS i jest zwolniony z wszelkich poprawek.

 

Jak uzyskać WIS?

Przedsiębiorca, który jest zainteresowany uzyskaniem Wiążącej Informacji Stawkowej jest zobowiązany do złożenia w tym celu odpowiedniego wniosku do organu podatkowego. Wniosek może już składać, ponieważ już są przyjmowane. Trzeba jednak pamiętać o tym, że prawomocność informacje zyskają dopiero od pierwszego kwietnia 2020 roku.

 

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie miała postać decyzji administracyjnej wydanej przez szefa KAS. Oznacza to, że podczas kontroli będzie stanowiła decydującą wykładnię na temat tego, czy podatnik zastosował prawidłową stawkę. Jeżeli organ kontrolujący zakwestionuje rozliczenia podatnika, a ten wykaże się posiadaniem WIS, wówczas organ kontrolujący będzie musiał się wycofać ze swoich wątpliwości, ponieważ decyzja ta ma znaczenie nadrzędne.

 

Jak uzyskać WIS i kto może złożyć wniosek?

Na początek należy wspomnieć, że jeden WIS może dotyczyć wyłącznie jednego towaru lub jednej usługi. Jeżeli więc podatnik ma wątpliwości co do stawki podatku kilku swoich towarów lub usług, musi złożyć odpowiednią liczbę zapytań.

 

W zapytaniu muszą się znaleźć takie informacje jak:

  • opis towaru, który pozwana na jego zaklasyfikowanie zgodnie z CN (Nomenklatura Scalona) lub PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług);
  • dane podatnika lub osoby zamawiającej;
  • dane pełnomocnika, o ile pełnomocnik został ustanowiony.

 

Do wniosku należy dołączyć maksymalnie dużo dokumentów, które pozwolą jednoznacznie sklasyfikować towar lub usługę. Mogą to być zdjęcia, opisy, schematy, instrukcje, wytyczne, atesty, plany, katalogi. Im więcej materiałów, tym łatwiej będzie uzyskać informację.

 

WIS ma być wydawana wnioskującemu bez zbędnej zwłoki, natomiast maksymalny czas na jej doręczenie to 3 miesiące od momentu złożenia wniosku.

 

Kto może złożyć wniosek?

Przedsiębiorca, który zajmuje się sprzedażą towarów i/lub usług, ale również osoba prywatna, osoba prawna, jednostka organizacyjna. W tym przypadku, gdy wnioskodawcą jest zamawiający WIS zostanie wydane w zakresie mającym wpływ na ustalenie ceny.

 

Czy WIS otrzymuje się „raz na zawsze”?

Warto wiedzieć, że otrzymana przez podatnika Wiążąca Informacja Stawkowa może stracić swoją moc prawną. To podatnik jest zobowiązany do tego, by śledzić informacje o ewentualnych zmianach, np. zmianach stawek podatkowych, które pociągną za sobą skutki w postaci utraty mocy prawnej posiadanych WIS. Mało tego, jeżeli sam podatnik rozszerzy zakres czy katalog produktów lub usług, objętych WIS, wówczas może ona stracić swoją ważność.

W przypadku, gdy to zmiany przepisów powodują utratę ważności WIS, dochodzi do niej z dniem wejścia w życie nowych przepisów.


Zespół ING Księgowość