Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Praca zdalna na stałe w Kodeksie Pracy

2022-03-28

W ministerstwie rodziny i polityki społecznej trwają obecnie prace nad nowelizacją kodeksu pracy. Zmiany mają na celu m.in. uregulowanie przepisów dot. pracy zdalnej. Należy zwrócić uwagę, że praca zdalna, nie jest tym samym, co telepraca, która uregulowana jest obecnie w Kodeksie Pracy.                                                                                                                                                                               

Obecny stan prawy pozwala pracownikom na wykonywanie pracy zdalnej na podstawie ustawy COVID – owej art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r poz 1842, z późn. Zm.), niemniej jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, które obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Zmiany, nad którymi trwają prace, mają uregulować zapisy dotyczące formy pracy zdalnej w Kodeksie Pracy tak, aby polegała ona na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, po uzgodnieniu tego z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Jak uregulować pracę zdalną w zakładzie?

Uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej u danego pracodawcy powinno zostać ujęte w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową. W przypadku, gdy u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe to zasady te powinny zostać ujęte w:

  • regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników,
  • poleceniu wykonywania pracy zdalnej,
  • w porozumieniu zawartym z pracownikiem.  

 

Komu pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej?

Projekt ustawy przewiduje zapisy o sytuacjach, w których pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej. Dotyczy to m.in.

  • pracownicy w ciąży,
  • pracowników, którzy wychowują dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
  • pracowników opiekujących się członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Jakie koszty pokryje pracodawca?

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zawiera również przepisy dot. ponoszenia kosztów za wykonywaną pracę zdalną przez pracownika. To pracodawca zobligowany będzie do pokrycia wydatków związanych z zapewnieniem odpowiedniego sprzętu, instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, pokryciem kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych lub za wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy.

 

Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną

Nowelizacja przepisów uwzględnia również zasady kontroli pracy zdalnej na zasadach określonych przez strony w regulaminie, poleceniu bądź w porozumieniu. Kontroli będą podlegać między innymi warunki BHP, stan trzeźwości pracownika oraz procedury ochrony danych osobowych. Pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w godzinach jego pracy po wcześniejszym uzgodnieniu, tak, aby nie naruszać jego prywatności. Pracodawca będzie zobowiązany przeszkolić pracowników z wyżej wspominanych procedur, a następnie celem własnej ochrony powinien zebrać oświadczenia od pracowników o zapoznaniu się z procedurami.

 

Częściowe wykonywanie pracy zdalnej

Pod hasłem „częściowe wykonywanie pracy zdalnej” rozumie się tzw. okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej, przez wymiar do 24 dni w danym roku kalendarzowym. Forma ta wyłącza obowiązek regulowania zasad wykonywania pracy w przepisach wewnątrzzakładowych. Zwalnia także pracodawcę z kosztów oraz z zapewnienia odpowiednich narzędzi pracownikowi, pozostawia jednak zapisy o możliwości kontroli przez pracodawcę.


Zespół Ekspertów ING Księgowość