Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Koszty uzyskania przychodu

5 lis 2019

Co to jest?

Koszty uzyskania przychodu mają bezpośredni wpływ na wysokość osiągniętego dochodu, który jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. O koszty uzyskania przychodu zmniejsza się przychód uzyskując tym samym dochód. Szerszą definicję kosztów uzyskania przychodów można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodów według ustawy są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 ustawy.

Przyjmuje się, że wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością powinny przynosić w ramach tej działalności jakieś przychody, które nie muszą być koniecznie możliwe do przypisania do konkretnych wydatków. Wystarczy związek przyczynowy między wydatkiem, a przychodem w ramach całej działalności.

Jeśli chodzi o dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów, to aby wydatek mógł zostać uznany za koszt firmy musi spełniać definicję kosztu. Aby dokumenty mogły zostać ujęte w KPiR muszą być oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Istotne, aby dokumenty stanowiące podstawę ujęcia kosztów uzyskania przychodów były sporządzone w języku polskim, w sposób pełny i zrozumiały. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorcy chcą wykorzystywać np. skróty, to muszą one być powszechnie akceptowane. Dowód księgowy może być wystawiony w walucie obcej, ale przedsiębiorca będzie w takim przypadku zobligowany do przeliczenia kwot na złotówki zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Najczęściej za koszty uzyskania przychodów uważane są przede wszystkim zakup towarów handlowych, a także wydatki niezbędne dla firmy takie jak pieczątki, domena internetowa, utrzymanie i wyposażenie lokalu (czynsz, media, telekomunikacja), usługi księgowe, sprzęt komputerowy, opłaty bankowe, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, a także zakup paliwa i inne koszty związane z użytkowaniem pojazdu w firmie.

Należy również wspomnieć, że przedsiębiorcy bardzo często ponoszą wydatki, które poza związkiem z działalnością posiadają cechy wydatku prywatnego. Co do zasady kosztem firmowym mogą być wydatki, które mają związek z działalnością i które nie mają charakteru osobistego. W przypadku takich niestandardowych wydatków urzędy mogą zakwestionować zasadność kosztu i uznać go za koszt prywatny.