Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Pozostałe przychody w KPiR

9 paź 2019

Czym są?

Zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne choćby nie zostały fizycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przedsiębiorca określa czynności jakie będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie kodów PKD. Przychody, które będzie osiągał z tych czynności określamy mianem podstawowych przychodów księgowych i wykazujemy je w KPiR w kolumnie 7. Do pozostałych przychodów natomiast zalicza się przychody, które nie są związane z podstawowymi czynnościami wykonywanymi przez przedsiębiorcę, pozostałe przychody ewidencjonujemy w KPiR w kolumnie 8.

Do pozostałych przychodów można zaliczyć:

  • przychody z odsetek bankowych;
  • z naliczonych i otrzymanych odsetek od kontrahentów np.. za nieterminowe regulowanie zobowiązań;
  • dodatnie różnice kursowe;
  • refundacja wynagrodzenia pracowników otrzymana z urzędu pracy;
  • przychody związane ze zbyciem składników majątku np. sprzedaż środka trwałego.

 

Prawidłowe ewidencjonowanie przychodów ma wpływ na rzetelność oraz prawidłowość prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów. Datą powstania przychodu jest dzień wydania rzeczy, zbycia praw majątkowych lub usługi nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury;
  • uregulowania należności.

 

Zespół ING Księgowość