Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Czynny żal

8 paź 2019

Czym jest?

Opłacanie w ustawowym terminie podatków oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji stanowi podstawowy obowiązek przedsiębiorcy. Spóźnienia i pomyłki mogą narazić właściciela firmy na negatywne konsekwencje ze strony organów podatkowych.

Podatnicy, którym grozi odpowiedzialność karna skarbowa, mogą się od niej uwolnić, składając tzw. czynny żal. Czynny żal to zawiadomienie właściwego organu podatkowego o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Złożony prawidłowo czynny żal uwalnia od kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych.

Instytucję czynnego żalu reguluje art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego: Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organy ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego składa się w formie pisemnej osobiście w urzędzie skarbowym, bądź za pośrednictwem poczty. Jeżeli urząd skarbowy nie uzna czynnego żalu za skuteczny podatnikowi nie przysługuje odwołanie się od tej decyzji.

Czynny żal może złożyć sprawca, czyli każdy kto popełnił skarbowy czyn zabroniony. Z czynnego żalu nie może skorzystać jednak sprawca, który:

 • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
 • wykorzystując uzależnienie od siebie innej osoby, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;
 • zorganizował grupę lub związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego.

 

Czynny żal można złożyć gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • czyny żal zwiera zawiadomienie organu powołanego do ścigania o popełnieniu czynu i ujawnienie jego istotnych okoliczności- zwłaszcza osób współdziałających w jego popełnieniu;
 • czynny żal został złożony przed uzyskaniem przez organ ścigania wyraźnie udokumentowanej wiadomości o popełnieniu danego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;
 • uiszczono w całości wymaganą należność publicznoprawną, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym, w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego.

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego nie ma urzędowego wzoru. W piśmie jednak podatnik powinien w szczególności określić:

 • osobę, która wnosi zawiadomienie o popełnieniu czynu;
 • charakter popełnionego czynu;
 • istotne okoliczności;
 • osoby współpracujące mające związek z popełnionym czynem zabronionym;
 • czy popełniony czyn został przez podatnika naprawiony, a jeśli nie to w jakim terminie podatnik  zobowiązuje się do uiszczenia zaległych należności.

Podatnik ma prawo również umieścić w treści czynnego żalu informację o tym, że zaistniałe zdarzenie miało charakter incydentalny.


Zespół ING Księgowość