Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2020 roku

7 paź 2019

Jak się zmieniły?

W roku 2020 kwoty grzywien za przestępstwa skarbowe będą wyższe niż 2019 roku, a wynika to z obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2020 r. ( Dz.U. poz. 1778), w którym ustalone zostało minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2020 w wysokości 2600 zł brutto.

W związku z tym zmianie ulegną także wysokości minimalnej i maksymalnej kary grzywny, które obliczane są na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Wzrośnie również kwota graniczna między wykroczeniem skarbowym, a przestępstwem skarbowym. Zgodnie przepisami wykroczenie skarbowe, to czyn zabroniony przez Kodeks karny skarbowy pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartości przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

Reasumując przewinienie skarbowe popełnione w 2020 roku może być uznane za wykroczenie skarbowe, gdy ww. kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekroczyła 13.000 zł ( 5x2600 zł). Powyżej tej kwoty zaczynają się przestępstwa skarbowe.

Zgodnie z art. 23 Kks, wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli Kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne oraz możliwości zarobkowe. Niemniej jednak stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej ( czyli tej 1/30) czterystukrotności. Zatem w 2020 roku stawka dzienna waha się w granicach od 86,67 zł do 34,668 zł, natomiast kara grzywny waha się w granicach od 866,70 zł do 24,960,96 zł.

Zespół ING Księgowość