Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Split payment

1 lis 2019

Kolejne zmiany od 1.11.19

Od 1-go listopada 2019 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Nowe przepisy zastąpią odwrotne obciążenie obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla transakcji powyżej 15 000 zł, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT.

Załącznik nr 15 zastąpi dotychczasowe załączniki nr 11 (odwrotne obciążenie na towary), 13 (odpowiedzialność solidarna), 14 (odwrotne obciążenie na usługi). W nowym załączniku wykazanych jest sto pięćdziesiąt grup towarów i usług. Poza towarami i usługami wymienionymi we wcześniejszych załącznikach katalog został rozszerzony o nowe pozycje jak np.  telefony, laptopy, części samochodowe.

 

Zmiany wprowadzają konieczność modyfikacji w programach fakturowych i zmieniają sposób wystawiania faktur

Do końca października faktury dla towarów i usług wykazanych w załączniku nr 11 i 14 będą:

  • wystawiane ze stawką NP (bez kwoty podatku VAT),
  • z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Od początku listopada faktury dla towarów i usług wykazanych w załączniku nr 15 będą:

  • wystawiane z odpowiednią stawką podatku VAT,
  • z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” (transakcje powyżej 15 000 zł brutto)

W takich przypadkach nasz kontrahent będzie zobowiązany opłacić fakturę metodą split payment, gdzie kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT.

 

Możliwe sankcje w przypadku braku zapłaty metodą split payment

W przypadku niedostosowania się do nowych przepisów zarówno na nabywcę, jak i na sprzedawcę może zostać nałożona sankcja w wysokości 30% kwoty podatku VAT wynikającej z danej transakcji.

Dodatkowo, pominięcie formy podzielonej płatności dla transakcji powyżej 15 000 zł (niezależnie od rodzaju towaru czy usługi) może skutkować dla kupującego brakiem możliwości zaliczenia zakupionych towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów.

Nowe zmiany w przepisach ograniczają prawo do kwartalnego składania deklaracji VAT
w momencie dokonywania sprzedaży towarów lub usług wykazanych w załączniku nr 15 (dalsze rozlicznie kwartalne możliwe jest jeżeli w wartość sprzedaży ww. towarów lub usług nie przekroczy 50 000 zł netto). 

 

Nowe możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT

Ministerstwo Finansów wprowadza możliwość zapłaty innych niż VAT należności budżetowych (wraz z odsetkami), są to:

  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • podatek akcyzowy,
  • należności celne,
  • należności z tytułu składek ZUS.

 

 

Usprawnienia ING Księgowość – Biuro rachunkowe

Podczas wystawiania faktur sprzedaży w Portalu ING Księgowość, od 1 listopada możliwe będzie zaznaczenie opcji „metoda podzielonej płatności”. Zgodnie z przepisami adnotacja
o obowiązku opłaty split payment pojawi się również na wydruku faktury.

Wprowadzona  zostanie również możliwość zbiorczego przekazywania przelewów
w strukturze podzielonej płatności. W ślad za ustawodawcą, umożliwimy Klientom dokonywanie zbiorczej zapłaty metodą split payment dla jednego kontrahenta za kilka faktur z okresu nieprzekraczającego jeden miesiąc kalendarzowy.

 

Z pozdrowieniami

Zespół ING Księgowość