Informacje i komentarze ekspertów

Środek trwały - wyposażenie czy zwykły wydatek?

9 wrz 2019

Wyjaśniamy istotne różnice

Rozpoczynasz prowadzenie własnej działalności gospodarczej, udało Ci się uporać ze wszystkimi formalnościami związanymi z założeniem firmy, a teraz stajesz przed kolejnym dylematem czy zakupiony komputer, telefon czy np. drukarka powinny zostać ujęte w środki trwałe, wyposażenie czy jako zwyczajny koszt?
 

Definicja środka trwałego

Ustawa o PIT nie podaje wprost definicji środka trwałego, a jedynie wskazuje w art. 22a składniki majątku, które przy spełnieniu określonych warunków można uznać za środki trwałe podlegające amortyzacji.  Środkami trwałymi wg ustawy o PIT są:

stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty,
 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Aby zakup mógł zostać uznany za środek trwały musi spełniać jednocześnie pięć warunków:

 1. stanowić własność lub współwłasność podatnika,
 2. być nabytym lub wytworzonym we własnym zakresie,
 3. być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 4. mieć przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
 5. być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.
   

Definicja wyposażenia

Jak wskazuje § 3 pkt 7 Rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia PKPiR, wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Zgodnie natomiast z kolejnym § 4 pkt 2 tego samego rozporządzenia ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł netto.

Jak wynika z powyższych przepisów, do wyposażenia zalicza się zatem te składniki majątku, których nie ujęto w ewidencji środków trwałych, a których wartość jednostkowa przekracza kwotę 1.500 zł. Oznacza to, że do wyposażenia kwalifikujemy te składniki majątku, których okres użytkowania jest krótszy niż rok, natomiast te spośród nich, których wartość przekracza 1.500 zł netto podlegają wpisowi do ewidencji wyposażenia.

Należy również wspomnieć, iż nie ma możliwości wprowadzenia jednego składnika majątku jednocześnie do ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia. Dany składnik majątku może być albo środkiem trwałym, albo elementem wyposażenia. Jeżeli więc dany sprzęt został ujęty w ewidencji środków trwałych, nie ujmuje się go już w ewidencji wyposażenia - i odwrotnie.


Zespół Wsparcia ING Księgowość