Informacje i komentarze ekspertów

Zwrot podatku dochodowego i VAT

12 mar 2019

Zasady i terminy

Każdego roku podatnik jest zobowiązany do rozliczenia z fiskusem. Podatnicy VAT mają obowiązek rozliczania podatku VAT w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach. Podatnikom przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego (od zakupu) od podatku należnego (od sprzedaży). Czasami, gdy zostanie wpłacona większa wartość zobowiązania, niż wynika z zobowiązania, to możliwy jest zwrot z tytułu nadpłaty podatku VAT czy podatku dochodowego. Sprawdźmy, kiedy możliwe jest ich uzyskanie.

 

Zwrot podatku VAT

Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług przewidują, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do:

a) obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni) lub

b) zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni).

 

Termin zwrotu podatku VAT

O terminie zwrotu podatku VAT sam może decydować przedsiębiorca. Ustawodawca przewiduje 3 terminy do wyboru:

  • 180 dni od dnia złożenia deklaracji – to termin przedłużony. Wybierany jest wówczas, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykazał żadnej sprzedaży, ale zrealizował zakupy związane z działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego,

 

  • 60 dni – to termin podstawowy. Prawo do zwrotu przysługuje od momentu złożenia deklaracji. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj dokonanych zakupów, stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług lub realizacja świadczenia usług czy też dostawy towarów za granicę kraju bez dokonywania sprzedaży opodatkowanej,

 

  • 25 dni od dnia złożenia deklaracji– to termin skrócony, o który może starać się podatnik spełniający określone przez przepisy warunki, jeśli zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy podatnika oraz może się o niego starać podatnik bez spełnienia dodatkowych warunków, jeśli zwrot dokonywany jest na rachunek VAT.

 

Dodatkowe zasady zwrotu podatku VAT

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego uzna za stosowane przedłużenie 60-dniowego terminu zwrotu podatku VAT, podatnik może nadal otrzymać zwrot w ciągu 60 dni ale będzie zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie zwrotu VAT. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem podatnik złożył na 13 dni przed upływem terminu (60-dniowego), lub później, urząd skarbowy dokona zwrotu w ciągu 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

 

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem podmiotów na rzecz państwa. Zwrot podatku wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Sytuacja jest wynikiem korzystania między innymi z ulg i odliczeń oraz nieprawidłowego odliczenia zaliczki na podatek dochodowy, a w konsekwencji ich wysokość przekroczyła wysokość kwoty należnej fiskusowi. Zwrot podatku PIT nie należy się, gdy wpłacone zaliczki w pełni pokrywają zobowiązania podatkowe. Poza tym podatnik nie otrzyma zwrotu, jeśli ten wyniesie mniej niż 8,70 zł. Kwota ta zostanie wstrzymana i ureguluje ewentualne niedopłaty w zeznaniach podatkowych w przyszłości. Na zwrot podatku PIT nie mogą liczyć również osoby, które zalegają z zapłatą mandatów lub mają inne zobowiązania wobec państwa, których dotychczas nie uregulowały. Nadpłata pokryje bowiem należne długi. Zwrot nadpłaconego podatku powinien nastąpić maksymalnie trzy miesiące po złożeniu przez podatnika deklaracji PIT.

 

Czas oczekiwania na zwrot podatku dochodowego

Co do zasady nadpłacony podatek zwracany jest do 3 miesięcy od daty sporządzenia zeznania podatkowego jednak w przypadku, kiedy podatnik zdecyduje się rozliczyć się elektronicznie – czas ten zostaje skrócony do 45 dni. Za datę zwrotu podatku PIT uznaje się dzień obciążenia konta skarbówki w przypadku zwrotu przelewem bankowym, albo dzień nadania przekazu pocztowego czy wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji gotówki w kasie organu podatkowego.

Urzędnicy zachęcają do wysyłania zeznań podatkowych przez internet oraz wybór preferowanej formy otrzymania zwrotu nadpłaty jako przelew na konto bankowe. Według zapowiedzi czas oczekiwania na zwrot podatku za 2018 rok zostanie skrócony, jeśli złożymy PIT przez internet. Jeśli deklaracja zostanie złożona w terminach:

  • 01.01-15.02 na zwrot podatku będziemy czekać maksymalnie do 1 kwietnia 2019 r.
  • 16.02-30.04 zwrot podatku otrzymamy maksymalnie w ciągu 45 dni


Zespół Wsparcia ING Księgowość