Informacje i komentarze ekspertów

Ulgi w PIT

11 mar 2019

Jakie wyróżniamy?

Nie wszyscy wiedzą, ale jest wiele ulg i odliczeń, które mogą znacznie obniżyć płacony podatek. Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz na takie, które możemy odliczyć od podatku. Wielu podatników na pewno liczy na to, że uda się uzyskać zwrot nadpłaconego podatku od Urzędu Skarbowego. Sprawdźmy, co można odliczyć od podatku. W poniższym artykule zestawienie najpopularniejszych ulg i odliczeń. 

 

Ulga na dziecko

Jest zdecydowanie najchętniej wykorzystywana przez polskich podatników, oczywiście tylko tych, którzy mają dziecko. Wysokość ulgi to 1112,40 zł. Odliczamy ją na każde dziecko, czyli jeśli wychowujemy dwoje dzieci do 25. roku życia (o ile studiują i nie pracują), to można w sumie odliczyć ponad 2200 złotych. Ważne jest jednak, że przy trzecim dziecku sprawa wygląda inaczej. Na trzecie dziecko przysługuje już ulga w wysokości 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne aż 2700 zł. Z ulgi mogą skorzystać tylko osoby, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekroczył 112.000 złotych.

 

Ulga rehabilitacyjna

Ten rodzaj ulgi związany jest z poniesionymi przez niepełnosprawnego podatnika (lub podatnika utrzymującego osoby niepełnosprawne) wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych.

Art. 26 ust. 7a określa dokładnie wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wśród nich wymienia się:

 • adaptacja i wyposażenie mieszkania oraz budynków mieszkalnych,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych,
 • zakup i naprawa indywidualnego sprzętu i urządzeń technicznych niezbędnych w rehabilitacji,
 • zakup wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej (podobnie jak w latach ubiegłych) kwoty 2.280,00 zł
 • utrzymanie psa asystującego  - odliczenie w wysokości nie przekraczającej kwoty 2.280,00 zł przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym posiadającym psa asystującego
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, pod warunkiem posiadania pisemnego zaświadczenia lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
 • odpłatny, konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuńczym
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

 

Aby udokumentować wydatki na cele rehabilitacyjne, należy przedstawić dokumenty stwierdzające ich poniesienie, najczęściej będą to faktury i bankowe dowody zapłaty. Dokument potwierdzający wydatek musi zawierać dane kupującego i sprzedającego towar lub usługę oraz kwotę zapłaty i być wystawiony na osobę, która będzie dokonywała odliczenia.
 

Ulga internetowa

Ulga internetowa przysługuje każdemu, kto płaci za dostęp do sieci, nawet w telefonie komórkowym. Warto jednak pamiętać, że można z niej skorzystać tylko przez dwa następujące po sobie lata, później jest już zakaz. Maksymalna kwota odpisu z tytułu tej ulgi wynosi 760 złotych.

 

Darowizny na cele pożytku publicznego

Dokonanych darowizn co do zasady nie można rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Część z nich może natomiast zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Kwestię tę reguluje art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o PIT. Odliczenie z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz darowizną na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu. Dowody potwierdzające przekazaną kwotę oraz identyfikujące obdarowanego musimy  przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

 

Ulga z tytułu opłacania składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Podatnik ma prawo do odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Dla 2017 roku wynik ten wynosił 5 331,60 zł. Dowodem potwierdzającym oszczędzanie w IKZE może być każdy dokument stwierdzający dokonanie wpłaty.

 

Ulga z tytułu zapłaty składek ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć od podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Cała składka zdrowotna wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. Natomiast odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru. Przedsiębiorca musi pamiętać o odpowiednim wyliczeniu składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu. Z tego typu odliczenia mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem, jak i kartą podatkową.

 

Zespół Wsparcia ING Księgowość