Informacje i komentarze ekspertów

PIT-11

6 mar 2019

Obowiązki rozliczeniowe.

PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja jest wystawiana oraz dostarczana przez płatnika, który w trakcie roku pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych. O złożenie PIT-11 podatnik nie musi wnioskować. Płatnik ma obowiązek wystawić i przekazać informację z własnej inicjatywy.
 

PIT-11 może zawierać dane z różnych źródeł, nie tylko z umowy o pracę, lecz także m.in. z:

  • umowy zlecenie, umowy aktywizacyjnej i umowy o dzieło;
  • praw autorskich;
  • pracy przypadającej podczas aresztowania tymczasowego;
  • działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie;
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
  • świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
     

Forma przekazania PIT-11

Podstawową formą przekazania PIT-11 do urzędu skarbowego jest forma elektroniczna. Płatnik będący osobą fizyczną, wysyłając tę informację nie musi korzystać z e-podpisu, wystarczającym jest dla niego zestaw danych autoryzujących. Pozostali płatnicy (np. spółka z o.o.) muszą nabyć w tym celu e-podpis. Możliwe jest wysłanie do 20.000 druków PIT-11 podczas jednej transmisji. Taka sytuacja pozwala na przyspieszenie wysyłki i przechowywanie tylko jednego potwierdzenia złożenia deklaracji.

W przeciwieństwie do wysyłki PIT-11 do urzędu skarbowego, egzemplarz przekazywany zatrudnionemu - podatnikowi, przekazywany może być zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej. Przy wyborze formy elektronicznej, wystarczającym jest przekazanie PIT-11 na e-mail pracownika lub udostępnienie go w profilu elektronicznym, stworzonym dla niego przez pracodawcę. Zarówno wersja elektroniczna, jak i drukowana musi zostać podatnikowi dostarczona do końca lutego. W przypadku zaniedbania przez pracodawcę swojego obowiązku dostarczenia PIT-11 w wyznaczonych terminach, musi się liczyć z ryzykiem otrzymaniem grzywny. Może ona wynosić do 180 stawek dziennych.

WAŻNE. Przedsiębiorca, który złożył dokumenty elektronicznie, powinien poczekać na oficjalny komunikat zwrotny, który poinformuje go o przyjęciu dokumentów. W innym przypadku rozliczenie nie zostało przyjęte przez fiskus i mogą czekać na niego nieprzyjemności.

 

Kto nie składa PIT-11?

Pracodawca, który zatrudniania osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, dla których określona w umowie kwota należności ogółem nie jest wyższa niż 200 zł brutto, nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-11. Za takich pracowników odprowadzany jest  tzw. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, deklarowany jako tzw. PIT-8A. Z tytułu zatrudniania pracowników na warunkach wyżej wskazanych pracodawca nie ma obowiązku sporządzania deklaracji PIT-11.

Po otrzymaniu należnych deklaracji PIT-11 można przystąpić do wypełniania obowiązującego zeznania podatkowego w programie PIT. Aplikacja ta pomoże użytkownikowi poprawnie uzupełnić wiążącą go deklarację wraz z wymaganymi załącznikami i możliwymi ulgami, jak również przesłać formularze bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.

 

Zespół Wsparcia ING Księgowość