Informacje i komentarze ekspertów

Koncesja

4 mar 2019

Jak ją ująć w rozliczeniu?

Podatnicy prowadzący działalności w niektórych obszarach gospodarki muszą częstokroć ponosić wydatki związane z uzyskaniem koncesji. Przykładem jest m.in. koncesja wydawana np. na sprzedaż alkoholu bądź obrót paliwami i energią. Koncesja nie jest wartością niematerialną i prawną. W związku z tym nie podlega amortyzacji. Jednakże wydatki na jej nabycie, jako koszt pośredni, powinny być rozliczane proporcjonalnie do okresu, na który została przyznana. Jak powinna zostać ujęta wydana koncesja w KPiR?
 

Koncesja – definicja

Koncesja jest aktem administracyjnym wydawanym przez organ koncesyjny, który upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesję stosuje się w przypadku działalności, która ma szczególne znaczenie ze względu na ważny interes publiczny lub na bezpieczeństwo państwa i obywateli. Innymi słowy, koncesja jest aktem zgody władz publicznych na podjęcie i prowadzenie działalności przez określonego przedsiębiorcę. Koncesja jest udzielana na okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Organ kontrolny może przeprowadzić kontrolę przedsiębiorcy. Jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia organ kontrolny wyznacza termin ich usunięcia. W przypadku niezastosowania się od zaleceń organ koncesyjny cofa koncesje.

 

Koncesja a koszt uzyskania przychodu

Zwróćmy uwagę, że koncesja pozwala na działanie podmiotu gospodarczego w reglamentowanej przez państwo dziedzinie gospodarki, zwiększając w ten sposób swoje przychody. Przekłada się to pozytywnie na źródło przychodu i uzyskiwany przychód takiego przedsiębiorstwa, przez co koszty poniesione w związku z pozyskaniem koncesji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Koncesja w KPIR

Koszty związane z uzyskaniem koncesji można zaliczyć do kosztów pośrednich uzyskania przychodu, ponieważ niemożliwe jest jednoznaczne przypisanie im konkretnie uzyskanego przychodu. Otrzymanie koncesji może rozszerzyć działanie podatnika, jednak nie będzie możliwe przyporządkowanie bezpośrednie konkretnych przychodów do poniesionych kosztów. Jeśli opłata koncesyjna dotyczy kilku lat podatkowych, to sposób jej księgowania uzależniony będzie od wybranego sposobu ujmowania kosztów: kasowej (uproszczonej) bądź memoriałowej.

 

Metoda kasowa

Metoda kasowa polega na tym, że koszty uzyskania przychodów ujmuje się w PKPiR w dniu ich poniesienia, a więc tylko w tym roku, w którym zostały poniesione, niezależnie czy dotyczą roku bieżącego czy też następnego. Nie trzeba zatem dzielić kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz przyporządkowywać poniesionych kosztów do konkretnych przychodów. W związku z tym przedsiębiorcy stosujący metodę kasową ujmują koncesję jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu w dacie wystawienia dokumentu.

 

Metoda memoriałowa

W przypadku metody memoriałowej musisz dzielić koszty na bezpośrednio i pośrednio związane z osiągniętym w danym roku przychodem. Do kosztów pośrednich można zaliczyć wydatki na czynsz, reklamę, ubezpieczenie itp. Natomiast koszty bezpośrednie to koszty, którym bezpośrednio odpowiadają osiągnięte przychody np. materiały lub towary handlowe.

 

Memoriałowa metoda rozliczania wydatków polega na ujmowaniu wydatków proporcjonalnie do okresu, którego dotyczy. Zatem jeśli wydatek dotyczy przełomu lat, powinien być podzielony w sposób adekwatny do roku, do którego się odnosi. Zatem stosując metodę memoriałową w rozliczeniu opłaty koncesyjnej, która dotyczy więcej niż jednego roku podatkowego, przedsiębiorca ma obowiązek właściwego rozksięgowania jej wartości proporcjonalnie do okresów podatkowych, których ona dotyczy.

Najczęściej jednak w przypadku podatników prowadzących PKPiR za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu będącego podstawą do ujęcia kosztu. Zatem podatnicy zaliczają wydatki do kosztów w dacie ich poniesienia. Dlatego też w przypadku koncesji zalecane jest księgowanie w koszty poszczególnych rat w dacie ich zapłaty.

 

Zespół Wsparcia ING Księgowość