Informacje i komentarze ekspertów

ZUS IWA

26 lut 2019

Co to jest i kto musi go składać?

ZUS IWA jest to krótka informacja o danych, którą należy przekazać do ZUS w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Informację ZUS IWA składa się za rok kalendarzowy, mimo że różni się on od roku składkowego. Przedsiębiorca przekazuje ten druk, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  • był zgłoszony nieprzerwanie do ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składa informację ZUS IWA i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składa informację ZUS IWA, zgłaszał doo ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia roku, za który składa informację ZUS IWA, widniał w rejestrze REGON.

Nie trzeba składać informacji ZUS IWA, jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą opłacane były składki, nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu.

 

W jakiej formie  przesłać druk do ZUS?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Dokument przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Korekta ZUS IWA

Korektę informacji ZUS IWA należy przesłać do 7 dni od momentu, gdy przedsiębiorca:

  • sam stwierdzi nieprawidłowości w informacji , którą już złożył,
  • otrzyma zawiadomienie z ZUS o stwierdzeniu nieprawidłowości.

Kopię informacji ZUS IWA oraz ich korekty przechowuje się przez 10 lat od dnia ich przekazania do ZUS w formie papierowej lub elektronicznej.

Zespół Wsparcia ING Księgowość