Informacje i komentarze ekspertów

Najważniejsze zmiany w podatkach

5 lut 2019

Od 1 stycznia 2019 r.

Jak często bywa, tak i tym razem nowy rok przynosi zmiany w podatkach. Oto niektóre z nich:
 

  • Zmniejszenie stawki podatku CIT z 15% na 9% dla rozpoczynających działalność oraz dla ”małych podatników”. W 2019 r. status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł.

Preferencyjna stawka dotyczy tylko tych podatników z obu wymienionych grup, u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym tj. 2019 r. nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. (tj. 5.162.000 zł).

 

  • W przypadku samochodów osobowych własnych (niezaliczonych do środków trwałych), użytkowanych na potrzeby prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej (osoby fizyczne) , kosztem uzyskania przychodu jest 20 % wydatków eksploatacyjnych (likwidacja ewidencji przebiegu pojazdów).

 

  • W przypadku samochodów osobowych użytkowanych dla celów służbowych i prywatnych kosztem uzyskania przychodu jest 75% wydatków eksploatacyjnych (paliwa, oleje, części zamienne, naprawy, parking, autostrady, itd.). Dotyczy to również samochodów w leasingu.

W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie służbowo (VAT-26, ewidencja przebiegu dla celów VAT) kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo.

 

  • Podwyższenie limitu do 150.000 zł  wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych.

Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w kosztach podatkowych amortyzację samochodu osobowego do wysokości 150 000 zł, a nie (jak to było do końca 2018r.) do wysokości 20 000 eur (czyli ok. 80 000 zł). Również koszt zapłaconychskładek na ubezpieczenie samochodu będzie można zaliczyć w całości do kosztów podatkowych dla samochodów o wartości do 150.000 zł – powyżej tej wartości tylko w ustalonej proporcji.

 

  • Wprowadzono limit 150 .000 zł dla umów leasingu operacyjnego, umów najmu samochodów osobowych zawartych po 31.12.2018

W praktyce oznacza to, że dla samochodów do wartości 150.000 zł (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu) w kosztach podatkowych będzie można rozliczyć całą wartość zapłaconych rat leasingowych.

Natomiast dla samochodów o wyższej wartości będzie można rozliczyć wyłącznie część poniesionych wydatków, do wysokości wynikającej z proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości początkowej samochodu.

Przykład: jeśli ktoś bierze w leasing auto dwukrotnie droższe niż „zezwala” limit 150 tys. zł), to w koszty zaliczy tylko połowę kwoty wydanej na pierwszą wpłatę i połowę każdej kolejnej raty.

Uwaga ! Jeżeli  umowa leasingowa zawarta przed 1 stycznia 2019 r. zostanie po tej dacie zmieniona lub odnowiona, raty leasingowe należy rozliczać na nowych zasadach.

 

  • Ulga na złe długi - skrócenie terminu do 90 dni, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną.

Dłużnik po upływie 90 dni od dnia terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku vat wynikającej z niezapłaconej faktury (do końca 2018r. było to 150 dni).

Wierzyciele zyskują prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny.

  • Przepisy  maja zastosowanie również do faktur wystawionych przed 1 stycznia 2019 r.

 

  • Exit tax

 

Chodzi oczywiście o specjalny podatek od firm i osób fizycznych, które chcą przenieść swoje aktywa poza granice państwa polskiego.

Exit tax to nic innego, jak podatek od potencjalnych (lecz niezrealizowanych) zysków przedsiębiorstwa, które postanowiło przenieść się do innego kraju. Zamysł ustanowienia takiego przepisu był jeden: uczynić nieopłacalnym przenoszenie firmy za granicę celem uniknięcia polskiego PIT-u lub CIT-u.

Ekspert Księgowy ING Księgowość