Informacje i komentarze ekspertów

Opłata za przejazd autostradą

6 sie 2018

Jak ją rozliczać?

Prowadzenie niektórych przedsiębiorstw wiąże się z koniecznością odbywania różnorodnych podróży służbowych. Wyjazdy mogą być dłuższe lub krótsze, a pokonywane trasy mogą prowadzić do różnorodnych zakątków kraju lub nawet poza jego granice. Czasami może się pojawić też konieczność przejechania przez autostradę. Poruszanie się tą trasą jest płatne. W przypadku podróży służbowych, jej pokonanie można rozliczyć w kosztach prowadzania działalności. Czy opłata za przejazd autostradą również wlicza się do kosztów, czy tego wydatku nie można w tym ujmować?

Co stanowi koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu jest każdy wydatek, który jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością. Innymi słowy, jego poniesienie jest konieczne dla uzyskania przychodów. W taki też sposób należy wyjaśniać wszystkie ponoszone wydatki, które rejestrowane są jako koszty uzyskania przychodu. Przy czym związek pomiędzy przychodem a kosztem musi być jasny, zrozumiały i oczywisty. Taki zapis ma służyć wyeliminowaniu nieuzasadnionych wydatków, które włączane są w koszty uzyskania przychodu, a tym samym obniżają podstawę opodatkowania i powodują odprowadzanie obniżonego podatku do urzędu skarbowego.

Dokumenty księgowe potwierdzające zdarzenie gospodarcze

Co do zasady, dokumenty księgowe, które stanowią potwierdzenie zdarzenia gospodarczego powinny być precyzyjnie sformułowane. Dzięki temu, że istnieją wzory rachunków czy faktur, uzupełnienie wszystkich danych nie stanowi problemu. I tak, wśród obowiązkowych danych powinny znajdować się informacje, które pozwalają zidentyfikować nabywcę i dostawcę – czyli strony transakcji. W celu identyfikacji stron podaje się więc nazwy, adresy podmiotów, numery NIP i REGON. Należy podać datę transakcji, której dokument dotyczy oraz informacje, czego transakcja dotyczyła, czy usługi czy zakupu towaru – wartość jednostkową, sumę zakupu, jego wartość po przeliczeniu, wartość netto oraz kwotę brutto, stawkę podatku VAT i jego wartość. Taki dokument pełni funkcję dowodu księgowego i jako taki może być z powodzeniem księgowany.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.2017.728 ze zm.) podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, do których w pierwszej kolejności zalicza się faktury i rachunki. Oprócz nich dowodami księgowymi są również inne dowody, które potwierdzają dokonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierają:

1) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

2) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

3) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

4) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

 

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2013.1485 ze zm.)  dokument autostradowy jest fakturą, jeżeli zawiera następujące dane:

1) numer i datę wystawienia,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

3) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

4) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

5) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem

W punkcie poboru opłat za przejazd można otrzymać paragon fiskalny i niefiskalny. Obydwa stanowią dokument potwierdzający poniesione wydatki. Natomiast wyłącznie paragon fiskalny może być podstawą do odliczenia również zawartego w transakcji podatku VAT. Warto o tym pamiętać podczas podróży służbowej i pobrać z punktu właściwy dokument.

Zespół Wsparcia ING Księgowość