Informacje i komentarze ekspertów

Nowe ograniczenia kosztów uzyskania przychodów

11 maj 2018

Zmiana w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

1 stycznia 2018 r. w podatku dochodowym od osób prawnych pojawiło się nowe ograniczenie dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Obejmuje ono niektóre usługi i prawa nabywane od podmiotów powiązanych lub od podmiotów z rajów podatkowych.

Usługami, których wysokość podlega limitowaniu są usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usługi podobne do nich. Ograniczeniu podlegają również koszty z tytułu:

- opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej, know-how,

- usług przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Jeżeli jednak powyższe wydatki są refakturowane lub bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi, to nie podlegają limitowaniu. Obowiązek limitowania nie dotyczy również usług ubezpieczenia świadczonych przez krajowe lub zagraniczne zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, usług gwarancji i poręczeń udzielonych przez bank krajowy, instytucję kredytową, SKOK-i, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową albo przez krajowe lub zagraniczne zakłady ubezpieczeń, lub zakłady reasekuracji oraz kosztów usług/praw poniesionych przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową na rzecz innych spółek z tej grupy. Limitowaniu nie podlegają również koszty wymienionych usług i praw do łącznej kwoty nieprzekraczającej w ciągu roku 3 mln złotych.

5% limit wysokości kosztów z tytułu wymienionych usług i praw bazuje na wskaźniku EBITDA, jednak w odniesieniu do kategorii podatkowych, wynikających z prowadzonej przez podatników ewidencji podatkowej.

Nieodliczone w danym roku koszty nie przepadają, gdyż mogą być rozliczone w kolejnych 5 latach podatkowych, jeżeli mieszczą się w wysokości obowiązującego w tych latach limitu.

Ograniczenie nie dotyczy natomiast m.in.: usług prawnych (w tym doradztwa podatkowego), księgowych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu.

Doradca Podatkowy ING Księgowość