Informacje i komentarze ekspertów

Czy będą zmiany w zapisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. działalności twórczej?

12 kwi 2018

Trwają prace nad zmianami.

Od 1 stycznia 2018 r.  możliwość korzystania z 50% koszty uzyskania przychodu została zawężona do dochodów ze ściśle określonych rodzajów działalności twórczej. Katalog działalności twórczej objętej preferencyjną stawką kosztów uzyskania przychodu jest zamknięty i pomija sporo zawodów, które dotychczas mogły korzystać z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów. Zmiana ta jest więc niekorzystna dla wielu twórców, a dodatkowo budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych, co może skutkować kwestionowaniem przez organy  podatkowe możliwości zastosowania w danym przypadku preferencyjnych kosztów. Plusem zmian jest, że limit zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 42 764 zł do 85 528 zł. Nowe przepisy zostały zawarte w ustawie z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano ust. 9b, w którym wymienione zostały konkretne rodzaje działalności twórczej, do których możliwe jest zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z nowymi zapisami 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z działalności:

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.

 

Warto wspomnieć, że obecnie trwają już prace w temacie zmian w zapisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która reguluje wyżej omówioną kwestię.

 

W projekcie jest zapis, który w art. 22 zmieni ust. 9b.

 

Ust. 9b otrzymać ma brzmienie:

 

9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

 

Co ciekawe, zmianę planuje się wprowadzić z ważnością od 1 stycznia br.

 

Specjalista Kadrowy ING Księgowość