Informacje i komentarze ekspertów

Dotacja z Urzędu Pracy

16 kwi 2019

Podstawowe zagadnienia

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej w związku z atrakcyjnymi formami wsparcia oferowanymi przez urzędy. Większość z nich stara się więc uzyskać dotację z urzędu pracy dotyczącą przyznania jednorazowo środków z funduszu pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Dotacja z Urzędu Pracy – jak się przygotować?

Przyszły przedsiębiorca starający się otrzymać dotację z urzędu pracy musi przede wszystkim posiadać status osoby bezrobotnej i I lub II profil pomocy. II profil pomocy jest pozytywniej rozpatrywany. Dodatkowo zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty, w szczególności wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Dużym atutem dla urzędu pracy będzie dołączenie do wniosku sporządzonego biznesplanu, posiadanie wkładu własnego czy wskazanie dokumentów potwierdzających wykształcenie kierunkowe związane z profilem zakładanej działalności. Mimo że wymienione dokumenty (oprócz samego wniosku) nie są wymagane, mogą przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Czas oczekiwania na decyzję nie jest uregulowany prawnie, w związku z czym w sytuacji gdy podatnik rzetelnie dopełni formalności, może uzyskać decyzję już w ciągu kilku tygodni. Czas oczekiwania również uzależniony jest od sprawności przetwarzania przyjętych dokumentów przez dany urząd pracy.

 

Umowa z urzędem pracy – jakie informacje zawiera?

W sytuacji gdy urząd pracy pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, następuje podpisanie z nimi umowy. Zostały w niej między innymi uregulowane takie kwestie jak:

 • wysokość przyznanych środków – wartość dotacji;
 • rachunek bankowy, na który mają zostać przelane środki z dotacji;
 • wskazanie podstawy prawnej, na podstawie której przyznawane są środki;
 • wskazanie terminu, do którego dokumentacja dotycząca dotacji ma być przez bezrobotnego przechowywana;
 • zobowiązania bezrobotnego między innymi do:
 • dostarczenia wyciągu bankowego potwierdzającego dzień otrzymania środków z Funduszu Pracy przekazanych przez PUP,
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • wydatkowania otrzymanych środków, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków,
 • oświadczeniem, czy bezrobotnemu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT lub prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego oraz innymi dokumentami potwierdzającymi założenie działalności gospodarczej,
 • okazania podczas wizyty monitorującej w sposób umożliwiający ich identyfikację zakupione w ramach środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności przedmioty i urządzenia,
 • wygospodarowania pod adresem głównym lub w dodatkowym miejscu wykonywania działalności wskazanym w umowie zakupionych w ramach środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności przedmiotów i urządzeń,
 • umożliwienia PUP przeprowadzenia wizyty monitorującej mającej na celu ocenę prawidłowości wykonywania umowy,
 • niepodejmowania zatrudnienia oraz nieskładania wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez okres wskazany w umowie
 • w określonym w umowie terminie dostarczenia zaświadczenia z ZUS-u oraz US-u o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia tej działalności, pisemnego oświadczenia o wejściu w obrót finansowy, niepodjęciu zatrudnienia przez wskazany okres oraz oświadczenia dotyczącego zwrotu VAT-u (w sytuacji gdy w umowie wskazaliśmy jego odliczenie/zwrot);

W ramach zawartej z urzędem pracy umowy o dotację przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia w urzędzie pracy rozliczenia otrzymanych środków, standardowo w terminie do upływu 2 miesięcy, licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej zgodnie ze specyfikacją wydatków, którą podatnik określił w załączniku umowy. Musi on również złożyć oświadczenie, w którym deklaruje prawo (lub jego brak) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanego dofinansowanie (mogą być nimi faktury czy rachunki) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty, dokumenty potwierdzające wpis do CEIDG, potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (jeżeli zostało dokonane) oraz zgłoszenie do ZUS.

 

Rozliczenie wydatków sfinansowanych dotacją – rozliczenie otrzymanych środków

Przedsiębiorca, który otrzymał na rachunek bankowy przyznaną kwotę dotacji, zobowiązany jest ją wydatkować zgodnie z przedstawioną w formie załącznika do umowy szczegółową specyfikacją wydatków, w której zadeklarował, jakie koszty poniesie w ramach dofinansowania (z reguły przysługuje 30 dni na wydanie środków). Co do zasady rozliczenia należy dokonać w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia podjęcia działalności gospodarczej, czyli dokonać zakupu, zapłaty zobowiązania z tytułu dokonania zakupu oraz złożyć w urzędzie pracy wniosek o rozliczenie.

Zakupione przez podatnika przedmioty i urządzenia powinny znajdować się pod adresem głównym lub w dodatkowym miejscu wykonywania działalności wskazanym w umowie.


Zespół Wsparcia ING Księgowość