Informacje i komentarze ekspertów

Zamknięcie roku w KPiR

9 sty 2019

Co warto wiedzieć?

Podatnik, który rozlicza podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w celu ustalenia dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym, musi dokonać na koniec roku zamknięcia księgi.

Zakres obowiązków z tym związanych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.). Ponadto podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów musi sporządzić spis z natury towarów pozostających na stanie firmy na koniec roku podatkowego czyli na 31 grudnia

Podstawowym obowiązkiem przy zamknięciu roku w KPiR jest zatem:

- sporządzenie i wycenienie remanentu końcowego na dzień 31 grudnia, ( podatnicy prowadzący KPiR, chcąc sporządzić spis z natury na dzień inny niż 31 grudnia oraz 01 stycznia powinni byli o tym zamiarze poinformować naczelnika US. Obecnie taki obowiązek zniesiono)

- dokonanie podsumowania zapisów w księdze,

- ustalenie dochodu do opodatkowania lub straty.

Remanent na koniec roku

Na dzień 31 grudnia podatnik powinien dokonać remanentu (spisu z natury) i wpisać go do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Spis ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela firmy ( nazwę firmy)

- datę sporządzenia

- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury

- szczegółowe określenie towaru i innych składników objętych spisem

- ilość stwierdzoną w czasie spisu oraz jednostkę miary

- cenę w złotych i groszach za jednostkę  miary

- wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową

- łączną wartość spisu z natury

- klauzulę „ Spis zakończono na pozycji…”

Wpisanie spisu do księgi

Spis z natury sporządzony na 31 grudnia podlega wpisowi do księgi jako ostatnia pozycja. W rozporządzeniu brak jest wytycznych wskazujących, w której kolumnie księgi powinno wpisać się spis z natury. Z reguły zapisu dokonuje się w kolumnie 10 „ Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.

Według rozporządzenia dopuszcza się dwa sposoby ujęcia końcowego spisu z natury w KPiR tj:

- według poszczególnych rodzajów składników spisu, lub

- w jednej pozycji (sumie) w tym przypadku spis z natury przechowuje się razem z księgą.

U podatników kontynuujących działalność i jej rozliczenie na podstawie księgi przychodów i rozchodów, spis z natury sporządzony na koniec roku będzie podlegał ujęciu jako pierwsza pozycja w księdze założonej na kolejny rok.

Ustalenie dochodu lub straty

Dochodem wynikającym z KPiR jest różnica między przychodem a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów (z początku i końca roku). Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. W przypadku kiedy wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

Jeżeli podatnik zamierza zmienić formę opodatkowania na kolejny rok podatkowy, stosownego zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym powinien dokonać do 20 stycznia roku, którego zmieniona forma ma dotyczyć.

Zespół Wsparcia ING Księgowość