Informacje i komentarze ekspertów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

11 maj 2017

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

18 kwietnia 2017 r. na uczestników drogowego przewozu niektórych towarów wprowadzono nowe obowiązki związane z systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) nakłada na podmioty przewożące niektóre towary na i przez terytorium Polski, obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru.

Nowy obowiązek ma na celu zwalczanie nielegalnego handlu  m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym.

System monitorowania drogowego polega na gromadzeniu i przetwarzaniu danych o przewozie  tych towarów za pomocą rejestru zgłoszeń prowadzonego  przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Obowiązek zgłaszania transportowanych towarów do rejestru, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń ciąży na podmiotach biorących udział w transporcie towarów: wysyłających, odbierających, przewoźnikach. Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia następuje za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC, po zarejestrowaniu się na platformie (usługa e-Przewóz”).