Nowe możliwości – jednorazowa amortyzacja podatkowa

8 sie 2017

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Nowe zasady podatkowego rozliczania nakładów na środki trwałe wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2017.1448). 

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych, fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem nieruchomości i środków transportu. Wysokość jednorazowych odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. W limicie 10 tys. zł można uwzględnić wartości kilku środków trwałych, pod warunkiem, że wartość każdego z tych środków będzie wyższa niż 3,5 tys. zł. Ponadto nowe przepisy umożliwiają zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (do wysokości 100 tys. zł) dokonanych wpłat (zaliczek) na poczet nabycia tych środków trwałych, w sytuacji,  gdy dostawa zostanie wykonana w następnych okresach rozliczeniowych. Nowe zasady obowiązują od 12 sierpnia, ale mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.