Wyższy limit dla obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

18 sty 2017

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

1 stycznia 2017 r. podwyższony został limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro

Zobowiązuje on osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych (wyrażony w euro  limit przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy).

Wymienione podmioty, jeżeli nie przekraczają limitu, mogą dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe zamiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takim przypadku przed rozpoczęciem roku obrotowego obowiązane są do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednak z uwagi na zmianę wysokości limitu od 1 stycznia 2017 r.,  podmioty, które w związku z tym zdecydują się na dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2017 r. mogą złożyć zawiadomienie o dokonanym wyborze do 31 stycznia 2017 r.

Jeżeli w związku z podwyższeniem limitu podmiot zechce zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych, to ma obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w terminie 20 dni od jej założenia.