Czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy o pracę?

14 paź 2016

Eksperci kadrowo-płacowi ING Księgowość

W świetle polskiego prawa pracownikiem jest wyłącznie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Z kolei - pracodawcą jest jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 

Nawiązanie stosunku pracy między pracodawcą i pracownikiem, czyli zawarcie umowy o pracę, wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Zawarcie umowy o pracę rodzi ze strony pracownika jego zobowiązanie się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także w miejscu i czasie, które wyznacza ten pracodawca, zaś ze strony pracodawcy rodzi zobowiązanie do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Kodeks pracy wyraźnie stanowi, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Ale w zapisie, który o tym stanowi, czytamy dalej, że gdy umowa o pracę nie została jednak zawarta z zachowaniem formy pisemnej, to pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Czyli mamy tu wprost odpowiedź na nasze pytanie zadane za wstępie: wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy o pracę.

Pójdźmy jednak trochę dalej. A co się dzieje jeśli pracodawca zawarł ustnie umowę o pracę i przed dopuszczeniem pracownika do pracy nie potwierdził pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków? Czy wtedy taka umowa jest nadal ważna?

Jeśli spojrzymy na zapisy ustawy dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, to znajdziemy tam zapis, że ten kto będąc pracodawcą (lub działając w jego imieniu) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, podlega karze grzywny (od 1000 zł do 30 000 zł). Jasno zatem widać, że zawarta ustnie umowa o pracę, której ustaleń pracodawca nie potwierdził pracownikowi na piśmie, a mimo to dopuścił go do pracy,  jest ważna i wiąże strony istniejącego stosunku pracy. Oczywiście, taki pracodawca popełnia tym samym wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze.