Nowe limity płatności gotówkowych od 1 stycznia 2017 r.

24 sie 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Przedsiębiorcy dokonując płatności powinni pamiętać o ograniczeniach dotyczących płatności gotówką wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Obecnie dokonywanie płatności między przedsiębiorcami powyżej kwoty 15 000 euro powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego.

Chodzi o jednorazową wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczającą równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Od 1 stycznia 2017 r. limit ten ulegnie zmianie i wyniesie 15 000 zł.  Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Dodatkowo do ustaw o podatkach dochodowych zostaną wprowadzone regulacje nie pozwalające zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w tej części, w jakiej płatność nastąpiła bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.