Nadużycie prawa w podatku od towarów i usług

5 lip 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 15 lipca br. ustawa o podatku od towarów i usług będzie zawierała zapisy dotyczące nadużycia prawa.  Nadużyciem prawa jest dokonanie czynności podlegającej podatkowi od towarów i usług, która pomimo spełnienia formalnych warunków ma na celu przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowych. W takiej sytuacji czynność ta wywoła jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce, gdyby nie doszło do nadużycia prawa.

Zakaz nadużycia prawa jest stosowany przez sądy administracyjne, organy podatkowe oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wprowadzenie klauzuli bezpośrednio do ustawy ma charakter uzupełniający.

Podatnik nie uzyska indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie transakcji, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że transakcja ta ma na celu przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowych.