Skutki nie zatwierdzenia w terminie sprawozdania finansowego

4 lip 2016

Małgorzata Dzedzej, doradca podatkowy

Roczne sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Może się zdarzyć, że organ zatwierdzający nie zdąży dokonać tego w terminie. Co w takiej sytuacji?

Po pierwsze podział lub pokrycie wyniku finansowego jest możliwy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Po drugie, nawet nie zatwierdzone w terminie sprawozdanie finansowe podlega złożeniu w KRS. 

Jeśli sprawozdanie roczne nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to jednostka jest zobowiązana złożyć je w rejestrze sądowym dwukrotnie. Wynika to z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że w przypadku gdy nie nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy złożyć je w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.  

Wprawdzie ustawa o rachunkowości nie przewiduje sankcji za nie zatwierdzenie sprawozdania finansowego, jednak nie złożenie sprawozdania w rejestrze sądowym podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności.

Do urzędu skarbowego należy złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe – termin na złożenie to 10 dni od daty zatwierdzenia. Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który odnosi się do faktycznej daty zatwierdzenia sprawozdania – a nie daty obligatoryjnej z ustawy o rachunkowości. Nie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe nie podlega złożeniu do urzędu skarbowego. Należy również pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2015 r. nie przekazanie w tym terminie zatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego podlega karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe.