Elektroniczne kontrole podatkowe 2016

21 cze 2016

Małgorzata Dzedzej, doradca podatkowy

Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 10 września 2015 roku zmieniająca Ordynację podatkową, wprowadza obowiązek udostępniania danych w postaci elektronicznej dla potrzeb kontroli podatkowych. Już od 1 lipca br. przedsiębiorcy na żądanie organów podatkowych będą zobowiązani do przekazania danych w elektronicznym formacie, w tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK).

Nowelizacja Ordynacji podatkowej skutkuje koniecznością dostosowania przez przedsiębiorców swoich systemów księgowych do obsługi zaawansowanych kontroli podatkowych. Brak wygenerowania danych w żądanym formacie może się wiązać  z odpowiedzialnością karnoskarbową z powodu utrudniania czynności kontrolnych. W interesie przedsiębiorcy, jeśli korzysta z zewnętrznej obsługi księgowej jest zatem, aby obsługujące go biuro rachunkowe było zdolne do generowania i przekazywania do urzędu skarbowego JPK. Tylko w wybranych przypadkach w okresie przejściowym będzie można odmówić udostępnienia danych w postaci elektronicznej.

Wdrożenie JPK umożliwi organom podatkowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa. Opracowana przez Ministerstwo Finansów strategia ma znacznie przyśpieszyć proces kontroli podatkowych oraz poprawić ściągalność podatków. Obowiązek dostarczania danych w formacie JPK obejmie wszystkie procedury podatkowe (czynności sprawdzające, w tym kontrole krzyżowe, kontrole podatkowe, postępowanie podatkowe).

JPK będzie obejmował księgi podatkowe i dowody księgowe. Jest to bardzo szeroki zakres danych obejmujący:

  • Księgi rachunkowe
  • Ewidencję VAT sprzedaży i zakupu,
  • Podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • Ewidencję przychodów,
  • Inne obowiązkowe ewidencje i rejestry podatkowe

Organy podatkowe mają być ponadto uprawnione do żądania wszystkich dowodów księgowych w wersji elektronicznej np. dotyczących ewidencji magazynowej towarów.

E-kontrole będą wprowadzane sukcesywnie od 1 lipca 2016 roku i obejmą docelowo wszystkich polskich przedsiębiorców. Do końca czerwca 2018 r. zwolnione z obowiązku wysyłania JPK są podmioty spełniające definicję małego i średniego przedsiębiorcy w rozumieniu  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.