Podmioty powiązane i obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (ceny transferowe)

15 kwi 2016

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

W przypadku dokonywania transakcji z kontrahentami powiązanymi kapitałowo, rodzinnie lub poprzez osoby zarządzające należy pamiętać o potencjalnych obowiązkach wynikających z przepisów o podatkach dochodowych. Powiązania między kontrahentami mają wpływ na zakres ich obowiązków w zakresie podatku dochodowego oraz na wysokość zobowiązań podatkowych w tym podatku.

Jeżeli przedsiębiorcy transakcji są podmiotami powiązanymi, to ceny ustalone pomiędzy nimi mogą być badane co do tego, czy z uwagi na istniejące powiązania nie odbiegają od cen rynkowych i tym samym nie powodują zaniżenia podatku. W takim przypadku urząd skarbowy ma możliwość oszacowania dochodu do wartości rynkowych i ustalenia należnego podatku w oparciu o tak ustalony dochód.

Ponadto strony transakcji będące podmiotami powiązanymi mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji, przekroczeniu określonych w przepisach progów kwotowych oraz przedłożenia takiej dokumentacji urzędowi skarbowemu na jego żądanie. Brak wymaganej dokumentacji spowoduje zastosowanie stawki 50% podatku w stosunku do różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez urząd skarbowy w drodze oszacowania.

Warto pamiętać o poinformowaniu księgowego o istnieniu podmiotów powiązanych i zawieraniu z nimi transakcji handlowych, który pomoże monitorować wielkości obrotu z tytułu tych transakcji. Należy także pamiętać o tym, aby ceny uzgadniane w transakcjach z tymi podmiotami znajdowały uzasadnienie w warunkach gospodarczych i rynkowych.